’ Ka’ ( næ­sten) selv’

BT - - INDHOLD -

Jeg har købt en lej­lig­hed. Om det kan der for­tæl­les fle­re hi­sto­ri­er. Den her hand­ler om no­get af det svæ­re­ste – at be­de om og ta­ge imod – hjælp. Ban­ken hav­de sagt ja og alt var godt. Li­ge til en stør­re del af be­ta­lin­gen skul­le fal­de, før lå­net var på plads. Jeg er op­dra­get til at kla­re mig selv, så jeg hav­de for­søgt mig bå­de med monste­r­over­træk og hav­de – i tan­ker­ne – tømt bør­ne­nes op­spa­rin­ger, før jeg krøb til kor­set. Me­get mod min vil­je, rin­ge­de jeg til mi­ne for­æl­dre og in­drøm­me­de, at jeg i en al­der af 45 år sta­dig ik­ke ’ ka’ selv’. De er dej­li­ge men­ne­sker – selv­føl­ge­lig vil­le de hjæl­pe. Men hvor­for er det så svært at be­de om hjælp, når man fak­tisk har brug for det? Det skri­ver Mi­chel­le Hvi­id om i den­ne uge. Og­så hun har al­tid sat en ære i at kun­ne selv. Men ef­ter et syg­doms­for­løb har hun lært, at det kan væ­re nød­ven­digt at ta­ge imod hjælp. Hun har op­da­get, at det dør hun ik­ke af, men vig­tigst har hun op­le­vet, at det fak­tisk og­så gi­ver an­dre en glæ­de at få lov til at hjæl­pe. Må­ske vi lidt of­te­re skul­le vove at in­drøm­me, at vi ik­ke kan ALT selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.