Skal I skil­les?

Sen­som­me­ren er høj­sæ­son for skils­mis­ser. Få eksperternes bed­ste råd til, hvor­dan I kom­mer gen­nem den svæ­re tid

BT - - INDHOLD -

Fo­to: Iris les børn op­le­ver da og­så kon­flik­ter i sam­ar­bej­det.

Sø­ren San­der tror ik­ke på den lyk­ke­li­ge skils­mis­se. Men han er ’ næ­sten over­be­vist om’, at det kan la­de sig gø­re at op­nå en skils­mis­se med en ac­cep­ta­bel grad af kon­flikt.

skal det lyk­kes, rå­der han til, at man ar­bej­der må­l­ret­tet på at ska­be en ny re­la­tion til sin eks.

» Man skal be­trag­te hin­an­den som kol­le­ger. En kol­le­ga man kan sam­ar­bej­de med, selv­om man ik­ke el­sker hin­an­den – man be­hø­ver ik­ke en­gang at væ­re ven­ner, « me­ner han.

Par­for­hold- og skils­mis­seco­ach Met­te H. Hin­ner­skov er enig. For det er klart til bør­ne­nes bed­ste, hvis det lyk­kes de voks­ne at til­si­de­sæt­te eg­ne fø­lel­ser og be­hov.

» Man skal ta­le stille og ro­ligt om, hvor­dan man kom­mer vi­de­re og fin­de ud af, hvad der skal til, for at fa­mi­li­en kan få den bedst mu­li­ge frem­tid. Par­ter­ne skal fin­de en ny iden­ti­tet og sik­re, at de ik­ke hav­ner i en of­fer­rol­le, hvor man har ondt af sig selv re­sten af li­vet, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.