Bril­lant

Ka­rak­te­rer for­ud­si­ger de­mens

BT - - KORT NYT - Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen/

En svensk for­sker me­ner at kun­ne for­ud­si­ge de­mens al­le­re­de hos børn i 10- års al­de­ren. Det skri­ver vi­den­skab. dk. I et nyt – end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort svensk stu­die – på­vi­ser Ser­hiy Dekh­ty­ar fra Ka­rol­in­ska In­sti­tut­tet i Sto­ck­holm, at ri­si­ko­en for at ud­vik­le den al­der­doms­re­la­te­re­de syg­dom al­le­re­de kan spo­res i barndommen. Iføl­ge for­ske­ren, er det de kog­ni­ti­ve Glans­fuld lak med lang hold­bar­hed til en lav pris ( i for­hold til en tur un­der neg­le­da­mens LED- lam­pe) – O. P. Is nye tre­trin­s­ra­ket ’ In­fi­ni­te Shine’ kom­mer im­po­ne­ren­de tæt på sa­lo­ner­nes shel­lac/ gelélak­be­hand­lin­ger. Brug ’ In­fi­ni­te Shine’ ba­se og gloss- co­at ( 300 kr. sæt­tet) sam­men med en ’ In­fi­ni­te Shine’ far­ve ( 12 va­ri­an­ter til 150 kr. stk.) for et hold­bart og gl­in­sen de gelélak- look. Style­box. dk

kmn@ bt. dk ev­ner hos børn, der helt ned i 10 års al­de­ren kan af­slø­re, om bør­ne­ne er i ri­si­ko for se­ne­re i li­vet at bli­ve de­men­te.

» Det ser ud til at ud­dan­nel­se og kom­plek­se er­hvervs­mæs­si­ge ud­for­drin­ger ik­ke kan kom­pen­se­re for mang­len­de ba­sa­le ev­ner. Ri­si­ko­en var ens for per­so­ner med la­ve ka­rak­te­rer – uan­set se­ne­re er­hverv og ud­dan­nel­se, « si­ger stu­di­ets ho­ved­for­fat­ter Ser­hiy Dekh­ty­ar til med­pa­ge­to­day. com.

Ved at gen­nem­gå da­ta fra et 90 år gam­melt stu­die af børns kog­ni­ti­ve ev­ner og sam­men­lig­ne med un­der­sø­gel­ser af del­ta­ger­ne fra 2008, fast­slår for­ske­ren, at 10- åri­ge med dår­li­ge ka­rak­te­rer har 21 pct. stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le de­mens end de­res kam­me­ra­ter med hø­je­re ka­rak­te­rer.

Re­sul­ta­ter­ne stri­der mod tid­li­ge­re forsk­ning, der har vist, at fag­ligt ud­for­dre­de sko­lebørn fak­tisk er i stand til at re­du­ce­re ri­si­ko­en for de­mens gen­nem ar­bejds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i vok­sen­li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.