UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Som­mer­vej­ret er li­ge til en tur på mu­se­um. Men hvil­ket? Dan­mark bug­ner af spæn­den­de mu­se­er, en stor del er sam­let i ap­pen ‘ Dan­marks Mu­se­er’. Via kort og li­ster kan du fin­de mu­se­er, få ru­te­vej­led­ning og læ­se me­re. Idéen er god. Desvær­re er ap­pen lidt træg. Det la­der hel­ler ik­ke til, at mu­se­er­ne har væ­ret sær­lig in­ter­es­se­re­de i at fodre ap­pen. Den lok­ker med lyd­gu­i­des, nyhe­der, en­trépri­ser og mu­lig­hed for at tjek­ke åb­ning­sti­der, men in­gen af de te­ste­de mu­se­er vi­ser dis­se in­for­ma­tio­ner, men lin­ker i ste­det til de­res eg­ne hjem­mesi­der. Over­ord­net en fin og am­bi­tiøs app, der gi­ver et godt over­blik, men som hal­ter lidt på ind­holds­si­den. In­fo: Dan­marks Mu­se­er Plat­form: iOS og An­droid Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.