Hold ro­en – træk vej­ret

BT - - KLUMME -

Ife­ri­en kan du for­hå­bent­lig slap­pe af og få stres­sen ud af din krop. Når du er stres­sfri, træk­ker du vej­ret på en an­den må­de – dy­be­re og lang­som­me­re. Vi træk­ker vej­ret ca. 20.000 gan­ge i døg­net. Det bli­ver til over ½ bil­li­on vej­rtræk­nin­ger igen­nem et liv. Det er ik­ke li­ge me­get, hvor­dan du træk­ker vej­ret. Vej­rtræk­nin­gen på­vir­ker di­ne cel­ler, dit hel­bred og din sund­hed. Ved at træk­ke vej­ret lidt bed­re kan du få det bed­re bå­de fy­sisk og psy­kisk. Jeg ved det fra mig selv. Har jeg travlt, er jeg ik­ke sær­ligt god til at træk­ke vej­ret helt ned i ma­ven – det kan jeg ty­de­ligt mær­ke sidst på da­gen, hvor jeg bli­ver me­get træt. Men selv­om jeg er træt, har jeg svært ved at fal­de i søvn, når jeg går i seng.

Du kan kla­re dig uden vand i tre da­ge og uden mad i tre uger, men ån­de­dræt­tet sæt­ter an­dre krav. Ilt er krop­pens al­ler­vig­tig­ste pri­o­ri­tet. De fle­ste kro­p­s­funk­tio­ner er helt af­hæn­gi­ge af, at du får ilt bl. a. hjer­tet, der ik­ke kan slå re­gel­mæs­sigt, hvis ik­ke vi træk­ker vej­ret or­dent­ligt. Ilt er cel­ler­nes vig­tig­ste ’ næ­rings­stof’, det si­ges at ca. 90 pro­cent af vo­res ener­gi skal stam­me fra ån­de­dræt­tet.

En god og dyb vej­rtræk­ning gi­ver me­re ener­gi, stør­re kon­cen­tra­tion og fjer­ner stress fra krop­pen. Des­u­den gi­ver det en god nat­te­søvn. Når vi får vo­res nat­te­søvn, hol­des vo­res hor­mon­sy­stem i ba­lan­ce, og det på­vir­ker vo­res hu­mør, for­dø­jel­se og blod­suk­ker­ba­lan­ce.

En del uba­lan­cer er for­bun­det med en dår­lig vej­rtræk­ning, bl. a. træt­hed, mu­skel­spæn­din­ger, dår­lig blodcir­ku­la­tion samt dår­lig for­dø­jel­se. Man me­ner og­så, at en dår­lig ryg kan stam­me fra ån­de­dræt­tet. Des­u­den er ast­ma og hy­per­ven­ti­la­tion og­så et symp­tom på et dår­ligt ån­de­dræt.

Ån­de­dræt­tet

Du træk­ker vej­ret med mel­lem­gul­vet – der er vo­res vig­tig­ste ån­de­dræts­mu­skel. Ån­de­dræts­mus­k­len har form som en skål, der ven­der på ho­ve­d­et, og er ho­ved­mo­to­ren for, at du kan træk­ke luft ind og pu­ste det ud igen. Se på små børn, der træk­ker vej­ret. Det sker med ma­ven, mod­sat man­ge voks­ne, der træk­ker vej­ret med bryst­kas­sen.

Ån­de­dræts­mus­k­len be­væ­ger sig op og ned som et stem­pel, der pum­per luf­ten ind og ud af krop­pen. Jo me­re ån­de­dræts­mus­k­len ak­ti­ve­res og be­væ­ges, jo me­re luft er du i stand til at træk­ke ind og ud af krop­pen. Det gæl­der om at ud­vi­de lun­ger­ne mest op­ti­malt, så luf­ten kan si­ve ind. Ån­de­dræt­tet skal ger­ne fo­re­gå ro­ligt, dybt og re­gel­mæs­sigt. Og udån­din­gen må ger­ne va­re lidt læn­ge­re end indån­din­gen. Hvis du gen­nem da­gen er op­mærk­som på dit ån­de­dræt, kan du træ­ne dig op til, at det skal fo­re­gå på den må­de. El­ler du kan la­ve fo­ku­se­re­de øvel­ser for at få styr på ån­de­dræt­tet. Du kan gø­re det om mor­ge­nen, når du våg­ner, og igen om af­te­nen in­den sen­ge­tid – der kan væ­re med til at gi­ve ro og ba­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.