La­ser

BT - - KLUMME -

La­ser­be­hand­ling, der skal ud­fø­res af en sy­geple­jer­ske, er en be­hand­ling, der fjer­ner hå­re­ne per­ma­nent. Du vil fø­le små stik, som kan va­ri­e­re me­get i smer­te. Be­hand­lin­gen vir­ker kun på mør­ke hår. Er du ble­vet grå­hå­ret, el­ler er du me­get blond, kan la­ser­strå­len ik­ke fan­ge hå­re­ne. La­ser i biki­ni­linj­en ko­ster 700 kr. per be­hand­ling, men skal du ha­ve fjer­net he­le her­lig­he­den, ko­ster det om­kring 1.200 kr.

Je­ant­te Ewers: » For­de­len er, at det hol­der godt. Men man skal be­reg­ne en ek­stra be­hand­ling en gang imel­lem, for hå­re­ne godt kan kom­me igen. Man skal ha­ve mel­lem seks og 10 be­hand­lin­ger for at op­nå re­sul­tat. Til gen­gæld slip­per man for at skul­le vok­ses en gang om må­ne­den. Hvis du ta­ger me­di­cin el­ler har uba­lan­ce i hor­moner­ne, skal du ha­ve ek­stra be­hand­lin­ger i ’ ny og næ’. Ulem­pen er, at du ik­ke må ha­ve fjer­net hår med pin­cet el­ler voks en må­ned in­den. Du må hel­ler ik­ke må få sol en må­ned in­den og to må­ne­der ef­ter, for så ri­si­ke­rer du pig­mentska­der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.