180° ’ Jeg var så træt af mit fa­ste job’

Sus­an­ne Lassen drop­pe­de sit fa­ste job og en sik­ker må­nedsløn til for­del for li­vet som fri fugl på ar­bejds­mar­ke­det. Det har væ­ret hårdt at fin­de fod­fæ­ste, men hun vil al­drig tilbage til kon­to­ret

BT - - KLUMME - Ma­rie Var­m­ing Fo­to Sa­ra Gang­sted

btwe­e­kend@ bt. dk over egen ka­len­der. Des­u­den drøm­te hun om at kom­me ud og mø­de nye men­ne­sker hver dag, li­ge­som hun kun­ne hu­ske det fra de før­ste år i jour­na­li­stik­kens ver­den. Før internet og spa­rer­un­der lå­ste jour­na­li­ster­ne fast til skri­ve­bor­det. Et par uger se­ne­re sag­de hun op. » Det var til en me­d­ar­bej­der­sam­ta­le. Min le­der gik i gang med at ta­le om frem­ti­den, men jeg stop­pe­de hen­de og for­tal­te, at jeg var på vej væk, « hu­sker Sus­an­ne Lassen.

Før­ste spa­destik

Hen­des da­væ­ren­de mand bak­ke­de hen­de op. De kun­ne sag­tens leve af hans løn, hvis hun ik­ke kun­ne få det til at lø­be rundt, og Sus­an­ne Lassen be­trag­te­de ham som et godt sik­ker­heds­net.

» Jeg fryg­te­de vir­ke­lig, at jeg ik­ke skul­le ha­ve no­get at la­ve. Jeg ane­de ik­ke en­gang, hvor­dan jeg skul­le få min før­ste kun­de. Jeg hav­de in­tet at star­te med. Jeg fik et par må­ne­ders dag­pen­ge, og så vil­le jeg ba­re gå i gang med at sæl­ge et par ar­tik­ler. «

Sus­an­ne sat­te sig det mål, at hun vil­le tje­ne det sam­me som fre­elan­cer, som hun gjor­de som fa­stan­sat.

Kort ef­ter rin­ge­de en avis og bad hen­de om at bli­ve de­res som­mer­fe­ri­e­vi­kar. Det tak­ke­de hun ja til, og der­med var grund­ste­nen lagt til en virk­som­hed, som ik­ke har stå­et stille de se­ne­ste 10 år.

Det me­ste af ti­den har ba­sen hed­det Fal­ster. Kort ef­ter hun sag­de sin fa­ste stil­ling op, flyt­te­de Sus­an­ne Lassen og hen­des mand nem­lig til Fal­ster. For fi­re år si­den blev de skilt, og Sus­an­ne Lassen køb­te sit eget hus.

» Det ko­ste­de 365.000 kro­ner, « si­ger hun med et bredt smil.

Selv om hun tje­ner det sam­me, som hun gjor­de som fa­stan­sat og har styr på bå­de pen­sions­ord­ning og op­spa­ring, er det jo in­gen ska­de til at sid­de bil­ligt i det. Al­li­ge­vel var der i be­gyn­del­sen he­le ti­den en nervøs stem­me, som fik hen­de til at ar­bej­de me­re, end hun egent­lig kun­ne hol­de til.

» I star­ten hav­de jeg svært ved at si­ge nej og hu­ske at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.