Kom i form – bli­de be­væg

De fle­ster sæt­ter i løb, når de skal i gang med at træ­ne. Men blø­de, dag­li­ge be­væg­le­ser, der gav­ner bå­de krop og sjæl, vil­le væ­re bed­re

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers

i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald to nævn­te mest op­lag­te for­de­le er en ræk­ke an­dre og me­re men­tale.

» I en tid, hvor vi of­te fø­ler os fortrav­le­de og pres­se­de, er de ro­li­ge mo­tions­for­mer en god må­de at ska­be for­bin­del­se mel­lem krop og ånd. Vi får tem­po­et ned, og det har vi godt af. Det mind­sker ri­si­ko­en for stress, og det brin­ger os i bed­re kon­takt med vo­res om­gi­vel­ser. «

Træn dag­ligt

Sam­ti­dig er det mo­tions­for­mer, som vi kan dyr­ke hver dag i mod­sæt­ning til high im­pa­ct- mo­tion, hvor krop­pen skal ha­ve en pau­se for at kom­me sig mel­lem træ­nings­pas­se­ne. » Vi men­ne­sker er ind­ret­tet så­dan, at det for de fle­ste af os er let­te­re at ska­be en va­ne med no­get, vi gør hver dag, end med no­get, vi gør to- tre gan­ge om ugen, « til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.