? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Hej Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful.

Jeg har set i en ar­ti­kel på Fa­ce­book, at de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der anbefaler, at man bå­de spi­ser mæt­tet fedt og æg. Det er no­get helt an­det end det, vi nor­malt får tu­det ører­ne ful­de af. Hvor­for ta­ger eks­per­ter­ne he­le ti­den fejl? Hej fra Claus

Tak for dit spørgs­mål. Det er rig­tigt, at de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der re­vi­de­rer de­res an­be­fa­lin­ger af den bed­ste kost. En æn­dring er, at æg og mæt­tet fedt kan væ­re en del af ko­sten. De fo­re­lø­bi­ge gu­i­de­li­nes er, at man kan spi­se æg, ma­gre me­je­ri­pro­duk­ter og kød i små til mo­de­ra­te mæng­der. Det er rig­tigt, at ret­nings­linjer­ne er lidt min­dre strik­se over for æg og mæt­tet fedt end tid­li­ge­re. Det skyl­des bl. a., at vi er ble­vet klogere på sam­men­hæn­gen mel­lem ko­leste­rol i ko­sten og i blo­det. Læn­ge har vi tro­et, at fø­de­va­rer med højt ind­hold af ko­leste­rol au­to­ma­tisk vil­le gi­ve

We­e­kend - 01.08.2015 et højt ko­leste­rol­tal i blo­det ( der kan fø­re til al­vor­li­ge hjer­te- kar- syg­dom­me). Sam­men­hæn­gen er imid­ler­tid ik­ke en­ty­dig, og der­for kan fryg­ten for æg vi­se sig at væ­re over­dre­vet. Er man i ri­si­ko for at få hjer­te­kar- syg­dom­me, er an­be­fa­lin­gen sta­dig, at man und­går mad med højt ind­hold af ko­leste­rol. Sam­ti­dig fo­re­slår de ame­ri­kan­ske sund­hed­s­eks­per­ter, at man hver­ken drik­ker suk­ker- el­ler kun­stigt sø­de­de drik­ke, men sluk­ker tør­sten i vand. An­be­fa­lin­ger­ne er alt­så ik­ke ra­di­kalt an­der­le­des end før, og lig­ner de dan­ske: Spis groft, grønt og va­ri­e­ret. Ik­ke for me­get, ik­ke for fedt. Skær ned på suk­ke­ret. Drik al­ko­hol i mo­de­ra­te mæng­der. Der er ik­ke ta­le om, at ‘ eks­per­ter­ne he­le ti­den ta­ger fejl’, men vi bli­ver he­le ti­den klogere og kan nu­an­ce­re vo­res an­be­fa­lin­ger.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.