’ Lang­somt er sundt for mig’

BT - - KLUMMEN -

Jeg sy­nes, det er vir­ke­lig svært at me­di­te­re. Det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed og en ev­ne til ba­re at la­de tan­ker­ne pas­se­re. Det kræ­ver me­get af mig. Jeg har det og­så svært med yoga og lang­som­me ud­stræk­nings- og smi­dig­hed­s­ø­vel­ser. De får mig til at mær­ke de ste­der i min krop, som be­gyn­der at væ­re på­vir­ket af år­ti­ers hård be­last­ning, ik­ke mindst hof­ter­ne. mæng­der i ste­det for at væ­re en spar­som res­sour­ce, som vi jag­ter uaf­brudt og al­li­ge­vel al­drig får nok af. Den op­le­vel­se af til­stræk­ke­lig tid kan vir­ke­lig ta­ge pres­set af en hek­tisk hver­dag.

No­get af det bed­ste for mig er at gå. Jeg går hver dag. Helst i na­tu­ren, men el­lers hvor som helst jeg kan kom­me til det. Til og fra mø­der og fored­rag f. eks., li­ge som jeg og­så sør­ger for, at hol­de en del ’ walk and talk- mø­der’.

Men­ne­sker er ’ na­tu­ral born wal­kers’, og gen­nem 98 pct. af den men­ne­ske­li­ge ud­vik­lings­hi­sto­rie har vi væ­ret jæ­ger- sam­le­re, som har væ­ret i kon­stant be­væ­gel­se, men vi har kun lø­bet, når det har væ­ret nød­ven­digt. He­le vo­res krop og psy­ke er ind­ret­tet ef­ter, at vi går, der­for er det så sundt for os.

Da jeg i col­le­ge­ti­den var kon­kur­ren­ce­ro­er, ro­e­de jeg nor­malt i en ot­te- mands­båd, og det går stærkt, 40 åre­tag i mi­nut­tet i gen­nem­snit. Prøv even­tu­elt selv på en ro­ma­ski­ne, det er hef­tigt.

Men nog­le gan­ge brug­te jeg en sing­lescul­ler ( en ro­båd til én mand). Så kun­ne jeg ta­ge ud og ro lang­somt og ba­re ny­de de lange stræk, hvor bå­den skød næ­sten lyd­løst gen­nem van­det før næ­ste åre­tag. Pyyyyyyyyyyh, så kan man træk­ke vej­ret og mær­ke det he­le igen.

Det er ik­ke al­tid, jeg har lyst til at ta­ge det lang­somt el­ler gå en tur, me­di­te­re el­ler stræk­ke ud. Nog­le gan­ge sy­nes jeg, at jeg dår­ligt har tid. Men det er det al­ler­bed­ste sig­nal om, at nu skal jeg ta­ge mig tid, for jeg træn­ger akut til at kom­me ned i tem­po. Det er svært, men sundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.