UGENS TEMA: Ta­ke it ea­sy

BT - - KLUMMEN -

I det he­le ta­get kan det væ­re ’ bloo­dy hard to ta­ke it ea­sy’. Men jeg ser det som et tegn på, at net­op der­for er det så me­get vig­ti­ge­re for mig at gø­re det. Jeg kan mær­ke, at jeg får det bed­re, når jeg sæt­ter tid af til at me­di­te­re. Min krop bli­ver fri­ske­re og me­re rø­rig, når jeg hu­sker at bru­ge tid på at stræk­ke or­dent­ligt ud.

Det lang­som­me er sundt for mig. Det er det for de fle­ste af os. I vo­res us­and­syn­ligt travle hver­dag er det svært, men nød­ven­digt at kom­me ned i tem­po. Et kon­stant højt tem­po øger ri­si­ko­en for stress, og gør det svært at få for­bin­del­se mel­lem krop og sjæl. Der­for skal vi læ­re at ta­ge det lang­somt. Ik­ke ved at lig­ge på so­fa­en og se tv, men ved at bru­ge krop­pen.

I de pe­ri­o­der, hvor jeg be­væ­ger mig i et lang­somt tem­po, fø­ler jeg, at ti­den og­så går lang­som­me­re. Plud­se­lig er den der ba­re i ri­ge­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.