Hvor dø­den ven­ter

Nor­ske Hel­ga Flat­land skri­ver nøg­ter­nt og be­væ­gen­de om tre ven­ner, der gik i krig i Af­g­ha­ni­stan

BT - - BOG- FIX - Jep­pe Krogs­gaard Chri­sten­sen

jech@ ber­ling­s­ke. dk

Pli­vet på går­den, den vi­ser Tarjeis sen­si­ti­vi­tet, og så er den og­så et bil­le­de på sol­da­ter på vej mod dø­den ved fron­ten. Det tje­ner til Flat­lands ære, at bo­gen al­drig bli­ver den krigs­ro­man, for­si­den læg­ger op til. I ste­det skil­dres Tarjeis op­vækst og hans ven­skab med Tryg­ve og Kri­sti­an.

At de tre ven­ner ta­ger en mi­li­tær­ud­dan­nel­se og gør sig klar til Af­g­ha­ni­stan, er ik­ke et ud­slag af mo­den over­vej­el­se. De vil gø­re no­get sam­men, ’ med slæn­get’, og de vil væk fra det liv, de le­ver.

Med for­tæl­lin­gen om grun­de­ne til de­res afrej­se rej­ser Flat­land fle­re spørgs­mål. Bl. a. om hvem der egent­lig har ret til at træf­fe så­dan en be­slut­ning, som ik­ke ba­re på­vir­ker de ud­send­te, men og­så al­le om­kring dem: Fa­mi­lie, ven­ner, na­bo­er, ja, he­le lo­kal­mil­jø­et.

Ro­ma­nen er dog for klog til at sva­re på spørgs­må­le­ne, li­ge­som den hel­ler ik­ke fæl­der moral­ske dom­me. I ste­det be­skri­ver den alt om­kring kri­gen. Alt det, der sker langt fra pro­jek­ti­ler­ne, land­mi­ner­ne og det blin­de had, der en­der med – det står al­le­re­de tid­ligt i ro­ma­nen klart – at slå de tre dren­ge ihjel.

Det er er et frem­ra­gen­de greb og gen­nem­ført ual­min­de­lig sik­kert af Flat­land i ro­man­de­bu­ten, der er før­ste del af en tri­lo­gi. Lad os hå­be, at det fi­ne dan­ske for­lag Batzer og Co. – med den li­ge så fi­ne over­sæt­ter Jan­nie Jen­sen – og­så ud­gi­ver de an­dre to bind. Ti­tel: Bliv hvis du kan, rejs hvis du må. For­fat­ter: Hel­ga Flat­land. Si­der: 240. Pris: 300 kr. For­lag: Batzer og Co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.