’ Hus­mor­ra­dio­en’ kø­rer i bag­grun­den’

Revy­stjer­ne og sku­e­spil­ler Per­nil­le Schrø­der går sjæl­dent til kon­cert, men lyt­ter al­tid til P4

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

ho­eg@ bt. dk for så i lange pe­ri­o­der slet ik­ke at få læst no­get som helst. Jeg har al­tid en stak ulæ­ste bø­ger at væl­ge imel­lem. Jeg hå­ber, de næ­ste uger, hvor jeg har fri. bli­ver til rig­tig som­mer/ strand­læs­ning, og så skal det væ­re Dan Browns ’ In­fer­no’. « » I for­bin­del­se med revy­en er jeg in­stal­le­ret i et som­mer­hus i Vem­m­ing­bund ved Søn­der­borg, og jeg hø­rer helt ær­ligt ba­re det, der bli­ver sendt på P4. Jeg er me­get til at ha­ve ’ hus­mor­ra­dio­en’ kø­ren­de i bag­grun­den he­le da­gen. « » Jeg er be­gej­stret for stort set al mu­sik... Dog ik­ke trash me­tal og de­ath me­tal. Er rig­tig glad for ja­zz og swin­ging big­band- mu­sik. « » Uups! Min bi­o­graf- fre­kvens er me­get lav. Min und­skyld­ning er, at jeg al­tid ar­bej­der om af­te­nen. Sid­ste be­søg var i Van­lø­se Bio for at se ’ 12 years a sla­ve’. Jeg ser dog rig­tig man­ge film strea­met el­ler på dvd. « » Åh, der er jo så man­ge dej­li­ge film at væl­ge imel­lem, men hø­jest på li­sten er nok de to fran­ske film ’ Kil­den i Proven­ce’ og ’ Ma­non og kil­den’ med bl. a. vi­dun­der­li­ge Da­ni­el Au­teu­il og Ge­rard De­par­di­eu, fra før han blev mær­ke­lig og flyt­te­de ind hos Putin. « » Jeg går næ­sten al­drig til kon­cer­ter. Det er dog ik­ke så læn­ge si­den, at vi i Søn­der­borg Revy­en hav­de for­nø­jel­sen af en lil­le eks­klu­siv- kon­cert med to skøn­ne ir­ske mu­si­ke­re, der kal­der sig ’ Down­town Dynt’. Dynt er en lil­le bit­te sam­ling hu­se uden for Bro­a­ger i Søn­derjyl­land, der på­berå­ber sig ret­ten til at væ­re en by. Dér har de to ir­ske her­rer slå­et sig ned for man­ge år si­den. « » Helt klart en kon­cert tilbage fra 1988 med Han­ne Bo­el på det gam­le Mont­mart­re. Med sig hav­de hun Mads Vin­ding, Jør­gen Em­borg og Alex Ri­el. Koncerten var en li­ve­op­ta­gel­se, så den fin­des do­ku­men­te­ret. Den af­ten var en stor mu­si­kalsk øjenåb­ner for den – den­gang – 24- åri­ge Per­nil­le. « » Nyhe­der og go­de do­ku­men­ta­rer. Og så er jeg stor­for­bru­ger af de vir­ke­lig vel­pro­du­ce­re­de en­gel­ske se­ri­er. Bå­de ’ Down­ton Ab­bey’ og de skøn­ne kri­mi­er som f. eks. ’ Sa­gen genåb­net’, ’ Foy­les war’ og ’ Yo­ung Mor­se’. « » Ud­sen­del­ser, der hand­ler om, at man skal ’ sy­nes no­get’ om en be­stemt slags men­ne­sker: ’ De un­ge mødre’, ’ Luksus­fæl­den’, ’ By på skrump’ osv. Jeg tror sim­pelt­hen ik­ke, at de med­vir­ken­de har kun­net gen­nem­skue præ­mis­sen, da de sag­de ja til at bli­ve ud­stil­let for al­ver­den. «

We­e­kend - 01.08.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.