Nej til pligt

Æl­dre Sa­gens for­slag om at gø­re det lov­plig­tigt at op­sæt­te hjer­testar­te­re på ple­je­hjem mø­der in­gen op­bak­ning hos De Kon­ser­va­ti­ve

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Po­li­ti­ker­ne skal gø­re hjer­testar­te­re til fast in­ven­tar på lan­dets ple­je­hjem, me­ner Æl­dre Sa­gen. For­sla­get kom­mer eft er, at en be-

bo­er dø­de på et ple­je­hjem i Bil­lund, hvor by­rå­det har ta­get en be­slut­ning om ik­ke at ha­ve hjer­testar­te­re på kom­mu­nens ple­je­cen­tre. BT om­tal­te i går den prin­ci­pi­el­le sag over fi re si­der. Fre- dag måt­te Ju­dith Andersen Sø­ren­sen be­gra­ve sin mand gen­nem 43 år, Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen. Han dø­de som føl­ge af et hjer­teslag på Bil­lund Ple­je­hjem.

Bli­ver uden K- man­da­ter

Men et lov­krav om hjer­te- star­te­re på lan­dets ple­je­hjem bli­ver ik­ke ved­ta­get med De Kon­ser­va­ti­ves man­da­ter, fast­slår par­tiets sund­heds­ord­fø­rer, Met­te Abild­gaard.

Kom­mu­ner­nes pri­o­ri­te­ring

» Det er nu en­gang kom­mu­ner­ne, der ta­ger be­slut­nin­ger­ne lo­kalt. Jeg kan godt for­stå, at der kan væ­re et øn­ske om hjer­testar­te­re. På den an­den si­de er det kom­mu­ner­nes op­ga­ve at pri­o­ri­te­re de­res øko­no­mi bedst mu­ligt, og må­ske vil man hel­le­re an­sæt­te en ek­stra hjem­me­hjæl­per, « si­ger Met­te Abild­gaard, som dog op­for­drer kom­mu­ner­ne til at ha­ve hjer­testar­te­re på ple­je­hjem­me­ne.

De­bat­ten ud­sprin­ger af en kon­kret sag fra Bil­lund Kom­mu­ne, hvor en æl­dre be­bo­er dø­de af et hjer­te­stop på et af kom­mu­nens ple­je­hjem. By­rå­det i Bil­lund har fra­valgt at in­stal­le­re hjer­testar­te­re på ple­je­hjem­me­ne.

Iføl­ge Met­te Abild­gaard vil et lov­krav om hjer­testar­te­re på ple­je­hjem åb­ne for, at po­li­ti­ker­ne skul­le lov­gi­ve om det liv­red­den­de ud­styr på man­ge om­rå­der.

Knap 12.000 til­gæn­ge­li­ge

» Hvis man gør det lov­plig­tigt på ple­je­hjem, er der en lang ræk­ke an­dre ste­der, hvor man skal over­ve­je det, ek­sem­pel­vis sko­ler, idrætsan­læg og mu­se­er, « si­ger hun.

Der er iføl­ge Tryg­Fon­dens op­tæl­ling 11.881 hjer­testar­te­re op­stil­let på sko­ler, i svøm­me­hal­ler og an­dre of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge ste­der i Dan­mark.

Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re bør ik­ke be­stem­me, hvor der skal op­stil­les hjer­testar­te­re. Det me­ner Ju­dith Andersen Sø­ren­sen, ef­ter hun i sid­ste uge mi­ste­de sin mand gen­nem 43 år, Ni­els Chri­sti­an Sø­ren­sen. Han dø­de som føl­ge af et hjer­te­stop på Bil­lund Ple­je­hjem. Bil­lund Kom­mu­nes seks ple­je­cen­tre har in­gen hjer­testar­te­re, som ple­je­per­so­na­let kan ta­ge i brug, hvis en be­bo­er får hjer­te­stop. Det be­slut­te­de kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne i 2013. Men den be­slut­ning er Ju­dith Andersen Sø­ren­sen stærkt util­freds med. » Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at et by­råd skal be­stem­me, om de­res bor­ge­re skal ha­ve mu­lig­he­den for at bli­ve genop­li­vet el­ler ej. Det skal væ­re op til folk selv at be­slut­te, « me­ner Ju­dith Andersen Sø­ren­sen.

jves@ bt. dk Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.