DF: Gør snak om genop­liv­ning lov­plig­tig

BT - - NYHEDER -

Æl­dre men­ne­sker skal, når de fl yt­ter på ple­je­hjem, ha­ve en sam­ta­le med per­so­na­let om, hvor­vidt de øn­sker at bli­ve for­søgt genop­li­vet el­ler ej, hvis der skul­le op­stå en si­tu­a­tion, der kræ­ver så­dan et valg. Det me­ner Dansk Fol­ke­par­tis sund­heds­ord­fø­rer, Li­se­lott Blixt.

» I Nor­ge ta­ger man en snak med de be­bo­e­re, der fl yt­ter ind på et ple­je­hjem - el­ler de­res på­rø­ren­de - om, hvor­dan den æl­dre øn­sker at kom­me her­fra og hvil­ken hjælp ved­kom­men­de øn­sker. Det, sy­nes jeg, er en god idé, for det er et stort etisk pro­blem, hvis man genop­li­ver no­gen, som ik­ke øn­sker det, « si­ger hun.

For­sla­get kom­mer i kølvan­det på, at Æl­dre Sa­gen har kræ­vet lov­plig­ti­ge hjer­testar­te­re på lan­dets ple­je­hjem e. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.