Vi pri­o­ri­te­rer dan­sker­ne

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE Dansk Fol­ke­par­tis næst­for­mand

Sø­ren Es­per­sen

De kul­tur­ra­di­ka­le har i dis­se uger travlt med at skam­me sig over, at vi i Dansk Fol­ke­par­ti må­l­be­vidst ar­bej­der for at be­græn­se an­tal­let af fl ygt­nin­ge i Dan­mark. Det gi­ver dem en led smag i mun­den, si­ger de­res tals­mand, Sti­ne Bos­se. Men hør nu her, kæ­re mund- sma­ge­re: Ale­ne i år for­ven­tes det, at ud­gift er­ne på asy­l­om­rå­det kom­mer til at lig­ge på svim­len­de 9,2 mil­li­ar­der kro­ner. Til sam­men­lig­ning lå tal­let på 2,9 mil­li­ar­der i 2011.

Hvis man, som blandt an­dre De Ra­di­ka­le og En­heds­li­sten, vil åb­ne po­r­te­ne for de store mæng­der fl ygt­nin­ge, der nu er på vej mod Dan­mark, så kom­mer det alt­så til at ko­ste pen­ge. Der­for kun­ne det væ­re pas­sen­de at spør­ge dem, der går og skam­mer sig over Dansk Fol­ke­par­tis asyl­po­li­tik: Hvor skal pen­ge­ne kom­me fra? De æl­dre? Sy­ge­hu­se­ne? Sko­ler­ne?

I DF er vi ik­ke i tvivl om, hvad vi fi nder vig­tigst. Vi pri­o­ri­te­rer dan­sker­ne og Dan­mark. Jeg har i øv­rigt tænkt på – som lin­dring for den le­de smag – at sen­de Sti­ne Bos­se en ci­tron­må­ne… Nam- nam!

Asyl­de­bat­ten gi­ver Sti­ne Bos­se ’ en led smag i mun­den’. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.