Sænk dag­pen­ge­sat­sen

BT - - DEBAT - DAG­PEN­GE Che­fø­ko­nom i Cepos

Mads Lund­by Hansen

Nyud­dan­ne­de kan i dag få dag­pen­ge på ca. 15.000 kr. om må­ne­den. Det er be­ty­de­ligt me­re end de knap 6.000 kr., de stu­de­ren­de får på SU. Det er svært at be­grun­de, at den of­fent­li­ge ydel­se sti­ger så me­get, for­di man bli­ver le­dig eft er endt ud­dan­nel­se. I for­hold til dis­kus­sio­nen om re­form af dag­pen­ge­sy­ste­met kan det over­ve­jes at æn­dre på di­mit­tend­sat­sen med hen­blik på at gø­re det me­re at­trak­tivt at ta­ge et job. Hvis di­mit­tend­sat­sen re­du­ce­res til 8.000 kr., fås en be­skæft igel­ses­ef­fekt på 2.600 per­so­ner og en bud- get­for­bed­ring på 1,1 mia. kr. Det kan fi nan­si­e­re en top­skat­te­let­tel­se på to pct. po­int, hvil­ket i sig selv øger ar­bejds­ud­bud­det med 1.300 per­so­ner. Det vil væ­re hen­sigts­mæs­sig i en si­tu­a­tion, hvor fl aske­hal­se på ar­bejds­mar­ke­det kom­mer nær­me­re.

Det fra­rå­des at re­du­ce­re genop­tje­nings­kra­vet, da det vil gø­re det nem­me­re at kom­me tilbage i dag­pen­ge­sy­ste­met. Et sy­stem, der oft e gi­ver et svagt in­ci­ta­ment til at ta­ge et lav­t­lønsjob. F. eks. mi­ster en per­son på mak­si­ma­le dag­pen­ge uden børn ca. 400 kr. om må­ne­den ved at ta­ge et lav­t­lønsjob. La­ve­re di­mit­tend­sats bør i ste­det kro­ne for kro­ne med­gå til ini­ti­a­ti­ver, der øger ar­bejds­ud­bud­det, f. eks. la­ve­re top­skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.