Fle­re le­ver læn­ge­re med kræft

Kræftram­te Hans Hen­rik Pe­tri har kræft, og han har over­le­vet læ­ger­nes dom på 10 år. Men han er ik­ke et ene­stå­en­de til­fæl­de

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Jul Ni­el­sen chrn@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Si­mon Skip­per

KRÆFT

» Vi skal jo al­le sam­men af sted, jeg har ba­re lidt kor­te­re tid, end I har. «

Or­de­ne kom­mer fra 67- åri­ge Hans Hen­rik Pe­tri. Han har kræft i bugs­pyt­kir­t­len og blev ope­re­ret for det tilbage i 2005. 10 pro­cent chan­ce for at over­le­ve 10 år var dom­men fra læ­ger­ne, men nu er de ti år alt­så gå­et, så fra nu af er det ’ bonusår’, som Hans Hen­rik Pe­tri kal­der det.

Spør­ger man Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, læ­ge­fag­lig re­dak­tør ved Kræf­tens Bekæm­pel­se, er Hans Hen­rik Pe­tri ik­ke læn­ge­re et ene­stå­en­de til­fæl­de. Godt nok er bugs­pyt­kir­telkræft en af ’ de store dræbere’, men fle­re kræft­pa­tien­ter le­ver læn­ge­re med de­res syg­dom end for ba­re 10 år si­den.

» Vi er trods alt ble­vet bed­re til at op­da­ge kræf­ten hur­ti­ge­re og der­med gi­ve en bed­re prog­no­se. Be­hand­lin­gen er og­så ble­vet bed­re – li­ge fra bed­re ope­ra­tio­ner til bed­re strå­le­be­hand­ling, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

At leve med kræf­ten

Man­ge kræft­for­mer bli­ver i dag kro­ni­ske syg­dom­me, for­tæl­ler Jens Oluf Bruun Pe­der­sen. Man le­ver med kræf­ten og får me­di­cinsk be­hand­ling, så man i man­ge år kan leve et fint liv.

Han på­pe­ger dog, at det er svært at si­ge no­get gen­nem­snit­ligt om, hvor lang tid læn­ge­re, folk le­ver med kræft i dag, for­di syg­dom­men er så for­skel­lig.

Men hvad så med de, der ik­ke læn­ge­re kan få be­hand­ling og an­det end tre de­pot­pil­ler om da­gen med mor­fin?

» Det er jo klart, de har ik­ke så langt et liv. Men man ser og­så, at de le­ver læn­ge­re og læn­ge­re. Man ser jo, at pa­tien­ter i en for­fær­de­ligt dår­lig til­stand kan kom­me på et ho­spi­ce og få no­get be­hand­ling og bli­ve ret­tet op. «

Det var net­op, hvad Hans Hen­rik Pe­tri op­le­ve­de. Da han kom på ho­spi­ce hang hans liv i en me­get tynd tråd. En tråd, han selv over­ve­je­de at kap­pe.

Men ho­spi­cet fik do­se­ret hans me­di­cin rig­tigt, gav ham om­sorg og ple­je. I dag sid­der han i sit eget hjem og har det godt, har livs­glæ­de og smi­ler - trods det, at 80 pro­cent af hans le­ver i dag er dæk­ket af svul­ster fra bugs­pyt­kir­t­len.

» Det spil­ler helt klart ind, at man ik­ke mi­ster mo­det. Alt an­det li­ge så hjæl­per det én med at over­le­ve, « si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

En suc­ces­hi­sto­rie

Fle­re pa­tien­ter på ho­spi­ce op­le­ver, li­ge­som Hans Hen­rik Pe­tri, at bli­ve ud­skre­vet fra ho­spi­ce igen. På land­s­plan er der gen­nem­snit­ligt 10- 20 pro­cent, der kom­mer hjem igen. Ik­ke for­di de er ra­ske, men for­di de har få­et det me­get bed­re og kan kla­re sig der­hjem­me.

Som Tove Vi­de­bæk, lands­for­mand for Ho­spi­ce Forum Dan­mark, si­ger:

» Det, sy­nes jeg jo, er en suc­ces­hi­sto­rie. «

» Det for­tæl­ler lidt om, hvor go­de de fak­tisk er på ho­spi­ce til at gi­ve den be­hand­ling, som det en­kel­te men­ne­sker har be­hov for, og som det en­kel­te men­ne­ske kan få det bed­re af. «

Det er ik­ke en plud­se­lig ud­vik­ling, der har ramt ho­spi­ce­ver­den. De 10- 20 pro­cent er tal, man har kendt til de se­ne­ste tre- fem år.

» De fle­ste tror, ho­spi­ce er det sid­ste sted. Og det er det jo ik­ke. For no­gen er det et be­søg, og så kom­mer de hjem, « si­ger Hans Hen­rik Pe­tri.

» Det er po­si­tivt for sin­det at væ­re på ho­spi­ce. Du mø­der de her ra­re men­ne­sker, der ger­ne vil hjæl­pe og gø­re no­get for dig. «

Men nog­le pa­tien­ter tør næ­sten ik­ke bli­ve ud­skre­vet, si­ger Tove Vi­de­bæk.

» Der ta­ger man en snak om, at det ik­ke er så­dan, at man slip­per dem, de kan al­tid rin­ge, og de kan al­tid kom­me igen.

Der er jo pa­tien­ter, der kom­mer igen ad fle­re gan­ge. «

Om­kring 95 pct. af pa­tien­ter­ne på ho­spi­ce har kræft. Og det skyl­des, at læ­ger­ne har nem­me­re ved at vur­de­re, hvor lang tid de har igen sam­men­lig­net med an­dre syg­dom­me.

Men Hans Hen­rik Pe­tri er en af dem, der dril­ler læ­ger­nes sta­ti­stik­ker. Han gi­ver ik­ke op, som han si­ger, men han er sam­ti­dig og­så me­get af­kla­ret.

» Bli­ver det så slemt, så jeg kan mær­ke, at jeg skal af sted, så vil jeg ger­ne på ho­spi­ce. «

Hans Hen­rik Pe­tri på 67 er dø­de­ligt syg med kræft i bugs­pyt­kir­t­len, som han har haft i over 11 år. Si­den han kom på Sva­ne­vig Ho­spi­ce i be­gyn­del­sen af maj 2015 har han få­et det så godt, at han nu er ble­vet sendt hjem til Sund­by ved Ny­kø­bing Fal­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.