Uet­isk at sky­de

En ame­ri­kansk tand­læ­ge mod­ta­ger død­strus­ler, ef­ter han skød en halv­tam lø­ve i Afri­ka. Fle­re kend­te dan­ske­re, der går på jagt, er for­ar­ge­de over lø­ved­ra­bet, men kal­der sam­ti­dig folks re­ak­tio­ner for hyste­ri­ske

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

LØVEDRAB

Uet­isk. Pa­te­tisk. For­kert. Og usym­pa­tisk.

Så­dan er re­ak­tio­nen fra fle­re kend­te dan­ske jæ­ge­re på, at en ame­ri­kansk tand­læ­ge har ned­lagt en halv­tam lø­ve i en na­tio­nal­park i Afri­ka - sand­syn­lig­vis blot for at få et tro­fæ til sin væg. Hi­sto­ri­en har vakt har­me over he­le ver­den, og tand­læ­gen har bl. a. mod­ta­get død­strus­ler, så han er ble­vet nødt til at gå un­der jor­den.

Men det er hel­ler ik­ke i or­den at sky­de en lø­ve på den må­de, for­tæl­ler den kend­te er­hvervs­mand og tid­li­ge­re Co­dan- di­rek­tør, Pe­ter Zo­bel, der selv er pas­sio­ne­ret jæ­ger:

En halv­tam lø­ve

» Jeg sy­nes, det er uet­isk. Og hvis det, der står be­skre­vet, er sandt, så er reg­ler­ne ik­ke ble­vet fulgt. Det er for­kert at sky­de en halv­tam lø­ve, « ly­der det fra Zo­bel, der til­fø­jer, at man skal føl­ge reg­ler­ne i det land, hvor man går på jagt.

Ce­cil var ho­ve­d­at­trak­tion

I til­fæl­det med dra­bet på den afri­kan­ske lø­ve er der en del, der ty­der på, at reg­ler­ne ik­ke er ble­vet fulgt. Lø­ven ved navn Ce­cil var en halv­tam lø­ve, der var kendt som ’ Zim­bab­wes stolt­hed’ og var ho­ve­d­at­trak­tion i Hwan­ge Na­tio­nal Park. Des­u­den bar den hals­bånd, da den var med i et forsk­nings­for­søg. Der­for væk­ker det og­så un­dren, at den blev fun­det dræbt uden for sit om­rå­de i par­ken - og til­med ho­ved­løs.

To ting, der pe­ger på, at den blev lok­ket væk med vil­je for at bli­ve et nemt byt­te for en tro­fæjæ­ger. Iføl­ge Na­tur­fred­nings­for­e­nin­gen Zim­bab­we Con­ser­va­tion har den ame­ri­kan­ske tand­læ­ge Wal­ter Pal­mer be­talt 50.000 dol­lar for at få mu­lig­hed for at sky­de den be­røm­te lø­ve. En på­stand, som Pal­mer selv be­næg­ter i en pres­se­med­del­se, hvor han und­skyl­der for at ha­ve skudt lø­ven. Iføl­ge Pal­mer hav­de han få­et at vi­de af lo­ka­le gu­i­der, at det var lov­ligt at sky­de lø­ven. han og til­fø­jer, at han i det he­le ta­get ik­ke har me­get ti­l­overs for tro­fæjæ­ge­re.

» Jeg sy­nes, det er lidt pa­te­tisk, at mi­dal­dren­de mænd skal rej­se til Afri­ka og med al­le mu­li­ge hjæl­pe­mid­ler skal ud og sky­de en lø­ve. Det er li­ge­som at fi­ske fisk i et ’ put and ta­ke’- bas­sin. Det er ik­ke sær­ligt im­po­ne­ren­de, « si­ger Ole Kibs­gaard, der dog ik­ke ser no­get galt i at sky­de dyr - så læn­ge det fo­re­går ef­ter reg­ler­ne og for f. eks. at re­gu­le­re en be­stand.

Vold­som­me re­ak­tio­ner

» Men det med at stille sig op som den store, vil­de jæ­ger, det er jeg ik­ke vild med, « si­ger Kibs­gaard, der dog og­så me­ner, at re­ak­tio­ner­ne mod tand­læ­gen er for vold­som­me:

» Jeg sy­nes, at det er over­dre­vent at true med bål og brand. «

En­tertai­ne­ren An­ders Bircow, der li­ge­le­des er en er­fa­ren jæ­ger, ta­ger og­så af­stand fra den ame­ri­kan­ske jæ­gers hand­ling.

» Jeg er for­ar­get over tro- fæjæ­ge­re, der går ef­ter pral, « si­ger Bircow, der dog til­fø­jer, at han ik­ke ken­der til de nær­me­re om­stæn­dig­he­der om­kring dra­bet.

Bircow un­drer sig dog over jæ­ge­rens for­kla­ring om, at han skød lø­ven ved en fejl. Han har nem­lig selv væ­ret på jagt i Afri­ka og for­tæl­ler, at man nor­malt bli­ver qui­det godt til, hvad man må sky­de.

An­ders Bircow kal­der død­strus­ler­ne mod læ­gen for hyste­ri­ske:

» Men jeg for­står så hel­ler ik­ke folk, der har be­hov for at sæt­te pra­le­bil­le­der op af, at de har skudt en giraf. Hvad er det for no­get pis. Slap dog af, « ly­der det fra en­tertai­ne­ren.

Wal­ter Pal­mer har ef­ter død­strus­ler­ne og de­mon­stra­tio­ner­ne for­an sin tand­læge­kli­nik i Min­neso­ta ind til vi­de­re valgt at gå un­der jor­den.

Myn­dig­he­der­ne i Zim­bab­we ar­bej­der på at få den 55- åri­ge lø­vedræ­ber ud­le­ve­ret, så han kan bli­ve rets­for­fulgt for sin ulov­li­ge hand­ling, da man be­teg­ner det som kryb­s­kyt­te­ri.

Pe­ter Zo­bel er en er­fa­ren jæ­ger. Han ta­ger af­stand fra dra­bet på lø­ven Ce­cil. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.