Lø­ven

BT - - NYHEDER -

JAGT

I Dan­marks Jæ­ger­for­e­ning er man og­så forun­dret over de vil­de re­ak­tio­ner, som dra­bet på den halv­tam­me afri­kan­ske lø­ve Ce­cil har med­ført.

» For mig er re­ak­tio­ner­ne over­drev­ne og helt for­ker­te, « si­ger for­e­nin­gens næst­for­mand Hen­rik Frost Ras­mus­sen.

Han pe­ger dog på, at det ik­ke er før­ste gang, at man ser så vil­de re­ak­tio­ner på et dy­red­rab. På Fæø­er­ne har den år­li­ge stor­slagt­ning af grindehvaler, som fo­re­går i dis­se da­ge, og­så ud­løst et ra­ma­skrig. Og for nog­le år si­den var det en dansk jæ­ger, der blev lagt for had, da han ned­lag­de he­le Nor­ges kæl­de­dæg­ge, al­bi­no­el­gen Al­bin.

» Folk re­a­ge­rer i mi­ne øj­ne hyste­risk, « si­ger Hen- rik Frost Ras­mus­sen og til­fø­jer, at det især er i ud­lan­det, at man ser de vil­de re­ak­tio­ner, mens man i Dan­mark er ’ lidt me­re for­nuf­ti­ge’.

For­valt­ning af dy­re­li­vet

Han vil ik­ke for­hol­de sig til sel­ve dra­bet på den på­gæl­den­de lø­ve, men si­ger, at han som ud­gangs­punkt støt­ter op om jagt i Afri­ka.

» Jeg be­trag­ter jagt på lø­ver og ele­fan­ter og al­le an­dre dyr i Afri­ka, som den for­valt­ning af dy­re­li­vet, der skal ske, « si­ger han og til­fø­jer, at det dog er vig­tigt, at man føl­ger loven. Og så skal der væ­re en me­ning med jag­ten - f. eks. for at hol­de be­stan­den ne­de.

» Uan­set hvil­ket dyr det er, så skal det fo­re­gå på et bæ­re­dyg­tigt grund­lag. Man skal ik­ke ba­re gå på jagt for jag­tens skyld, « si­ger Hen­rik Frost Ras­mus­sen.

Den ame­ri­kan­ske tand­læ­gen Wal­ter Pal­mer har und­skyldt sig med, at han ik­ke vid­ste, at han fo­re­tog sig no­get ulov­ligt, at han ik­ke vid­ste, at lø­ven Ce­cil hav­de stjer­ne­sta­tus i Hwan­ge- na­tio­nal­par­ken, og at han i det he­le ta­get hav­de sto­let på de folk, som han hav­de be­talt 50.000 dol­lar ( knap 340.000 kr.) for at ned­læg­ge lø­ven. Fo­to: Reu­ters

Ole Kibs­gaard fra Shu- bi- dua er ik­ke im­po­ne­ret af mi­dal­dren­de mænd, der ta­ger på tro­fæj­agt. Ar­kiv­fo­to: Ca­mil­la Røn­de

An­ders Bircow har selv væ­ret på jagt i Afri­ka og for­står ik­ke helt, hvor­dan man kan kom­me til at sky­de et for­kert dyr, da gu­i­der­ne nor­malt er go­de.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.