Gravid eft er fl ere abor­ter

Den 45- åri­ge tid­li­ge­re so­ci­al­mi­ni­ster Benedikte Kiær ven­ter sit før­ste barn til ja­nu­ar

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

BA­BYLYK­KE

Benedikte Kiær, borg­me­ster i Hels­in­gør og for­hen­væ­ren­de kon­ser­va­tiv so­ci­al­mi­ni­ster, er i lyk­ke­li­ge om­stæn­dig­he­der. Hun er 16 uger hen­ne i sin gravi­di­tet og for­ven­tes at ned­kom­me med en søn til ja­nu­ar. Det skri­ver Hels­in­gør Dag­blad lør­dag.

Fa­de­ren til den 45- åri­ge borg­mesters barn er hen­des æg­te­mand, Lars Dam. Par­ret har gen­nem fl ere år for­søgt at få et barn sam­men, men måt­te gen­nem fl ere fejlslag­ne gravi­di­te­ter, før det en­de­lig lyk­ke­des.

» Vi har det rig­tigt godt med det her og er me­get gla­de for, at det er lyk­ke­des. Fra sit tid­li­ge­re æg­te­skab har Lars Si­mon på 14 år, og han glæ­der sig og­så vir­ke­lig. Må­ske blandt an­det, for­di han får den lil­le­bror, som han be­stil­te for man­ge år si­den, « si­ger Benedikte Kiær til Hels­in­gør Dag­blad.

Abor­te­re­de

Par­ret op­le­ve­de fl ere gan­ge, at Benedikte Kiær blev gravid, men hun abor­te­re­de spon­tant i sjet­te og sy­ven­de uge. Der­for be­slut­te­de par­ret sig for at adop­te­re et barn fra Etio­pi­en, men på grund af pro­ble­mer i Etio­pi­en blev adop­tions­pro­ces­sen truk­ket i lang­drag.

Der­for sag­de par­ret ja, da de blev kon­tak­tet af de­res læ­ge, som fo­re­slog dem at prø­ve en ny me­to­de in­den for fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Be­hand­lin­gen lyk­ke­des, og Benedikte Kiær ny­der sin gravi­di­tet nu, hvor hun ik­ke læn­ge­re er pla­get af mor­gen­kval­me.

In­den bar­net kom­mer til ver­den, fyl­der Be­ne- dik­te Kiær 46 år, og Lars Dam bli­ver 40 år til næ­ste år.

» At væ­re en må­ske æl­dre mor ser jeg ik­ke no­get pro­blem i. Og vi har alt­så væ­ret i gang med det her i rig­tigt man­ge år. Da vi hav­de mødt hin­an­den, tog Lars og jeg hur­tigt en be­slut­ning om, at vi vil­le for­sø­ge at få børn, for jeg var 37 og vil­le ger­ne ha­ve børn og vid­ste, at det nok ik­ke vil­le bli­ve en søn­dags­ud­fl ugt at bli­ve gravid, « si­ger Benedikte Kiær.

Hun plan­læg­ger at hol­de bar­sel fra borg­mesterjob­bet i nog­le må­ne­der, hvor vi­ce­borg­me­ster Ib Kir­ke­gaard skal ta­ge over. Hun for­ven­ter at væ­re tilbage på job­bet i lø­bet af for­å­ret 2016, hvis alt går, som det skal, og så bli­ver det bar­nets far, der skal pas­se den lil­le ny.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.