Osama- kla­nens fly­for­ban­del­se

Med­lem­mer af Osama bin La­dens fa­mi­lie dræbt ved flystyrt i Eng­land. Det er tred­je gang, med­lem­mer af fa­mi­li­en bli­ver dræbt ved flystyrt

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

ULYK­KE

SØN­DAG 2. AU­GUST 2015

Fle­re med­lem­mer af den sten­ri­ge bin La­den- fa­mi­lie fra Sau­di- Ara­bi­en mi­ste­de fre­dag li­vet, da de­res fly styr­te­de ned ved Bla­ck­bus­he- luft­hav­nen i Hamps­hi­re, Eng­land. Det be­kræf­ter den sau­di­ske am­bas­sa­dør i Lon­don, prins Mo­ham­med bin Nawaf Al Saud.

’ Am­bas­sa­dø­ren

kon­do­le­rer til søn­ner­ne af den af­dø­de Mo­ham­med bin La­den og de­res på­rø­ren­de i for­bin­del­se med den tragi­ske hæn­del­se, hvor et fly, der trans­por­te­re­de med­lem­mer af fa­mi­li­en, styr­te­de ved luft­hav­nen i Bla­ck­bus­he’, ly­der det i en med­del­el­se fra am­bas­sa­den, der er of­fent­lig­gjort på Twit­ter.

Sted­mor og sø­ster dræbt

Blandt de dræb­te i flyu­lyk­ken er ter­r­o­ri­sten Osama bin La­dens sted­mor, samt hans halv­sø­ster og den­nes mand. Al­le de om­bord­væ­ren­de på pri­vat­fly­et - pi­lo­ten og de tre pas­sa­ge­rer - om­kom, da det styr­te­de ned ved en bilauk­tion tæt på luft­hav­nen.

Fre­da­gens ulyk­ke er tred­je gang, med­lem­mer af bin La­den- fa­mi­li­en mi­ster li­vet i flystyrt. I 1967 blev bin La­den- fa­mi­li­ens over­ho­ved og Osama bin La­dens far, Mo­ham­med bin La­den, da en lan­ding slog fejl, og hans fly der­for styr­te­de ned i Sau­diAra­bi­en.

Mo­ham­med bin La­den ef­ter­lod sig 22 ko­ner og me­re end 50 børn. Det var den af­dø­des æld­ste søn, Sa­lem bin La­den, der over­tog po­sten som fa­mi­li­ens over­ho­ved og le­der af fa­mi­li­ens for­ret­nings- im­pe­ri­um. 21 år se­ne­re - i 1988 - om­kom og­så Sa­lem bin La­den i en flyu­lyk­ke i Te­xas, USA. Han sad selv ved ror­pin­den i et ul­tra­let fly, da det ram­te nog­le højspæn­dings­led­nin­ger og styr­te­de mod jor­den. Den 42- åri­ge Sa­lem bin La­den blev dræbt på ste­det.

Fly­et eks­plo­de­re­de

Da Osama bin La­dens sted­mor og halv­sø­ster fre­dag mi­ste­de li­vet, var de på vej fra Mila­no til Bla­ck­bus­he- luft­hav­nen i Eng­land. Øjen­vid­ner har be­skre­vet, hvor­dan fly­et ram­te fle­re bi­ler ved en bilauk­tion nær luft­hav­nen og eks­plo­de­re­de, men in­gen på jor­den kom no­get til.

Bri­ti­ske myn­dig­he­der er nu ved at ef­ter­for­ske, hvor­for fly­et styr­te­de ned. I den for­bin­del­se op­for­drer ef­ter­for­sker­ne al­le, der måt­te ha­ve billeder el­ler vi­deo af flystyrtet, til at kon­tak­te myn­dig­he­der­ne.

Den sau­di­ske am­bas­sa­de er i kon­takt med de bri­ti­ske myn­dig­he­der for at få li­ge­ne af de om­kom­ne ud­le­ve­ret hur­tigst mu­ligt, så de kan bli­ve bragt hjem til Sau­di- Ara­bi­en, hvor de skal be­gra­ves.

Et lil­le fly med al- Qa­e­da- le­der Osama bin La­dens ( fo­to) sted­mor og halv­sø­ster om­bord styr­te­de ned og eks­plo­de­re­de kort ef­ter, at det let­te­de fra Bla­ck­bus­he Air­port i det syd­li­ge Eng­land fre­dag. Al­le fi­re om bord blev dræbt på ste­det. In­gen på jor­den kom no­get til ved styr­tet, der ske­te på par­ke­rings­plad­sen til en bilauk­tion.

Fo­to: Afp og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.