SKAL VI FRYGT

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk GRA­FIK TEKST: Siska Si­mo­ne Bengts­son

TEK­NO­LO­GI

Selv­kø­ren­de bi­ler, ro­bot­sæ­ler til de­men­te og par­ke­rings­sy­ste­mer, der ud­sen­der hø­je alarm­ly­de, når man er tæt på at ram­me en an­den bil.

Det er blot no­get af den tek­no­lo­gi, der er med til at gø­re dag­lig­da­gen nem­me­re. Men selv­om det umid­del­bart ly­der harm­løst, har over 7.000 for­ske­re for ny­lig un­der­skre­vet en er­klæ­ring fra Fu­tu­re of Li­fe In­sti­tu­te, der skal ar­bej­de hen imod, at så­kaldt kun­stig in­tel­li­gens skal gav­ne men­ne­sket. Et fæ­no­men, der er de­fi­ne­ret ved, at com­pu­te­re og ro­bot­ter kan no­get nyt, som ind­til vi­de­re kun har væ­ret no­get, men­ne­sket har kun­net gø­re.

At er­klæ­rin­gen kom­mer net­op nu, skyl­des bl. a., at fle­re men­ne­sker er be­gyndt at fryg­te en frem­tid, hvor ro­bot­ter over­ta­ger for man­ge funk­tio­ner fra men­ne­sker. Det for­kla­rer Tho­mas Bo­lan­der, der er lek­tor på

Selv­om lek­tor Tho­mas Bo­lan­der og an­dre før­en­de for­ske­re ik­ke me­ner, at vi skal be­kym­re os, så kan han godt se trus­sels­per­spek­ti­vet og for­stå folks be­kym­rin­ger. Han me­ner, at trus­len lig­ger i, at vi har for me­get til­lid til ro­bot­ter­ne.

» Et trus­sels­sce­na­rie vil væ­re, hvis man for tid­ligt rul­ler tek­no­lo­gi­en ud i for­hold til selvlær­te ro­bot­ter, da de må­ske kan gø­re ska­de på men­ne­sker. Hvis tek­no­lo­gi­en kom­mer ind i folks hjem, når den ik­ke er mo­den til det, så kan det gå galt, « me­ner han og for­kla­rer, at en så­kaldt selvlært hus­ro­bot of­te er pro­gram­me­ret til be­stem­te funk­tio­ner, som for ek­sem­pel at sæt­te tal­ler­k­ner i ska­bet.

Men hvis ro­bot­ten får de for­ker­te in­struk­tio­ner, kan den en­de med at gø­re ska­de på f. eks. et barn, der kom­mer for tæt på.

Na­tur­lig ud­vik­ling

Man­ge al­min­de­li­ge men­ne­sker ta­ler om sci­en­ce fi­ction- sce­na­ri­er i frem­ti­den, hvor ro­bot­ter over­ta­ger ver­den, men det me­ner Bo­lan­der ik­ke er re­a­li­stisk. Han ad­va­rer dog mod, at ro­bot­ter ri­si­ke­rer at få for man­ge hand­le­mu­lig­he­der. Ro­bot­ter er in­den for det sid­ste par år ryk­ket tæt­te­re på os. Men i ste­det for at fryg­te dem, så giv de man­ge ro­bot­ter en chan­ce. Må­ske vil du op­le­ve, at hver­da­gen bli­ver let­te­re, når du ik­ke skal bru­ge tid på prak­ti­ske op­ga­ver, som de kan udføre for dig. Få in­spira­tion på BT PLUS På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der og test af elek­to­nik og gad­gets. Læs me­re på bt. dk/ plus

BT PLUS

SØN­DAG 2. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.