’’

BT - - NYHEDER -

Jeg tror, vi mis­for­står og un­der­vur­de­rer men­ne­skets in­tel­li­gens. Men­ne­sker kan sæt­te sig i an­dres sted og af­ko­de en so­ci­al si­tu­a­tion, men det er enormt svært for en ro­bot el­ler en com­pu­ter

Tho­mas Bo­lan­der, for­sker i lo­gik og kun­stig in­tel­li­gens, DTU

DTU og for­sker i lo­gik og kun­stig in­tel­li­gens.

» Jeg tror, er­klæ­rin­gen er frem­ført, for­di der har bredt sig en frygt blandt nog­le, el­ler må­ske har den he­le ti­den væ­ret der, men den frygt er ble­vet stør­re. Må­ske i for­læn­gel­se af de man­ge sci­en­ce­fi­ction- film. Jeg tror sam­ti­dig, at den kan væ­re med til at gø­re folk min­dre ban­ge, « for­kla­rer Bo­lan­der.

Com­pu­ter vandt tv- qu­iz

I dag har de fle­ste men­ne­sker et el­ler an­det for­hold til den kun­sti­ge in­tel­li­gens, især i kraft af de man­ge sci­en­ce­fi­ction- film, hvor ro­bot­ter spil­ler en cen­tral rolle. Men kun­stig in­tel­li­gens er ik­ke et nyt fæ­no­men. Tilbage i 1950er­ne og 60er­ne ar­bej­de­de for­ske­re med skak- spil­len­de com­pu­te­re, som kun­ne slå dyg­ti­ge ama­tø­rer, og se­ne­re ar­bej­de­de man med den så­kald­te Tur­ning- test, hvor et men­ne­ske skul­le gæt­te, om han var i skrift­lig di­a­log med en ma­ski­ne el­ler men­ne­ske. I ny­e­re tid vandt com­pu­te­ren Wat­son over to storme­stre i tv- quizpro­gram­met Je­o­par­dy, og i 2014 in­tro­du­ce­re­de Goog­le en bil, der kø­rer uden chauf­før.

Iføl­ge lek­to­ren på DTU er der dog in­gen grund til at se sort på de ro­bot­ter, vi har i dag. Det er en na­tur­lig ud­vik­ling, der har væ­ret i gang læn­ge, og som be­gynd­te tilbage med in­du­stri­a­li­se­rin­gen i 1800- tal­let.

» Man­ge af de ro­bot­ter, vi har i dag, hjæl­per per­so­na­le på f. eks. ple­je­hjem og ho­spi­ta­ler, så de ik­ke skal løf­te og trans­por­te­re så me­get, og i ste­det kan fo­ku­se­re på pa­tient­ple­je. Det er jo i sig selv fan­ta­stisk, « for­tæl­ler Bo­lan­der, der og­så er po­si­tiv over for de ro­bot­ter, man kan ha­ve i hjem­met, f. eks. ro­bot­støv­su­ger og plæ­ne­klip­per, så man i ste­det kan bru­ge ti­den på sig selv og fa­mi­li­en.

Tho­mas Bo­lan­der vur­de­rer des­u­den, at ro­bot­ter­ne al­drig helt vil over­ta­ge al­le men­ne­ske­li­ge funk­tio­ner. Vi kan nem­lig no­get, ro­bot­ter­ne ik­ke kan.

» Jeg tror, vi mis­for­står og un­der­vur­de­rer men­ne­skets in­tel­li­gens, og hvad der er så unikt ved os. Den men­ne­ske­li­ge kon­takt vil en ro­bot ik­ke kun­ne er­stat­te. Men­ne­sker kan sæt­te sig i an­dres sted og af­ko­de en so­ci­al si­tu­a­tion, men det er enormt svært for en ro­bot el­ler en com­pu­ter, « for­kla­rer Tho­mas Bo­lan­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.