E RO­BOT­TER?

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 2. AU­GUST 2015

BED­RE ÆL­DREPLE­JE

FÅ HJÆLP I HJEM­MET

Bud­gee

Dan­ske sy­ge­hu­se ud­fø­rer i dag en lang ræk­ke in­ter­ne trans­por­top­ga­ver ma­nu­elt som trans­port af mad, lin­ned, tøj, me­di­cin, va­ske­tøj osv. Men i dag er det fle­re ste­der en ro­bot, der gør det ke­de­li­ge ar­bej­de. Trans­por­tro­bot­ter kan der­med væ­re med til at af­la­ste ple­je­per­so­na­le, så de får me­re tid til de­res pri­mæ­re op­ga­ver ved­rø­ren­de pa­tient­ple­je. Et hjæl­pen­de red­skab, som man­ge al­le­re­de har pla­ce­ret i de­res bil. En gps er et sy­stem med 24 sa­tel­lit­ter i rum­met, der be­nyt­tes til at fin­de den nøj­ag­ti­ge po­si­tion på et vil­kår­ligt sted på jor­den. Den sid­der of­te i bi­len som en lil­le ma­ski­ne, der vi­ser og for­tæl­ler dig vej hen til din desti­na­tion. De før­en­de for­hand­le­re in­den for gps er Gar­min og TomTom.

Bed­re kendt som kæ­le­sæ­len, der i dag fin­des i om­kring 200 ek­sem­pla­rer på ple­je­hjem rundt om i lan­det. Pa­ro re­a­ge­rer på be­rø­rin­ger og ta­le med be­væ­gel­ser og ly­de. Og så har den en gavn­lig ef­fekt på men­ne­sker med de­mens. Ide­en med den blø­de ro­bot er at sup­ple­re ple­jer­nes ar­bej­de, og den er et godt al­ter­na­tiv til le­ven­de dyr, duk­ker og an­dre hjæl­pe­red­ska­ber til de­men­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.