Nu skal pæ­da­go­ger mel­de børn til po­li­ti­et

Skal frem­over po­li­ti­an­mel­de børn og de­men­te, hvis de skal gø­re sig håb om at få er­stat­ning ved vold­som­me hæn­del­ser

BT - - NYHEDER - Mik­kel Da­ni­el­sen mi­kd@ ber­ling­s­ke. dk

DI­LEM­MA

Om­sorgs­ar­bej­de­re skal frem­over po­li­ti­an­mel­de børn og de­men­te, hvis de skal gø­re sig håb om at få er­stat­ning i for­bin­del­se med vold­som­me hæn­del­ser. FOA me­ner, at stram­nin­gen sæt­ter de­res med­lem­mer i eti­ske di­lem­ma­er.

Er det ri­me­ligt at po­li­ti­an­mel­de et bør­ne­ha­ve­barn, der slår pæ­da­go­gen? El­ler en æl­dre de­ment, der skub­ber sin hjem­me­hjæl­per?

Spørgs­mål som dis­se står cen­tralt i en kon­flikt mel­lem Er­stat­ningsnæv­net og fag­for- enin­gen FOA, der re­præ­sen­te­rer 190.000 med­lem­mer, hvoraf stør­ste­delen er of­fent­ligt an­sat­te. Det skri­ver avi­sen. dk. Dis­kus­sio­nen er blus­set op, ef­ter Er­stat­ningsnæv­net har med­delt, at per­so­na­le, som er kom­met til ska­de ef­ter nær­kon­takt med børn el­ler pa­tien­ter, nu kun kan få er­stat­ning, hvis epi­so­den mel­des til po­li­ti­et. Det frem­går af næv­nets års­be­ret­ning.

Æn­dret prak­sis

I fle­re år har pæ­da­go­ger og an­dre om­sorgs­ar­bej­de­re få­et po­si­tiv sær­be­hand­ling, når næv­net skul­le af­gø­re, om de hav­de ret til er­stat­ning for svie og smer­te, tand­læ­ge­reg­nin­ger og an­dre ud­gif­ter.

De­res er­stat­nings­sa­ger er ble­vet be­hand­let, selv­om epi­so­der­ne ik­ke er meldt til po­li­ti­et, som det kræ­ves af an­dre fag­grup­per. Nu er det slut med den lem­pe­li­ge prak­sis, og det er dybt pro­ble­ma­tisk, me­ner FOA.

FOA be­kym­ret

» Vi bli­ver stil­let i en rig­tig dår­lig si­tu­a­tion. Vi skal pas­se på bør­ne­ne i bør­ne­ha­ven og de æl­dre på ple­je­hjem­me­ne. Vo­res re­la­tion til dem kan bli­ve fuld­stæn­dig øde­lagt, hvis vi skal po­li­ti­an­mel­de dem, hver gang der sker uheld, « si­ger Tor­ben Klit­møl­ler Hol­l­mann, næst­for­mand for so­ci­al- og sund­heds­sek­to­ren hos FOA, til Ber­ling­s­ke.

Kra­vet om po­li­ti­an­mel- del­se er ble­vet ind­ført, for­di Er­stat­ningsnæv­net får et sti­gen­de an­tal hen­ven­del­ser fra pæ­da­go­ger og an­dre, der øn­sker er­stat­ning for ska­der, som er op­stå­et ef­ter slag og skub fra ele­ver el­ler pa­tien­ter.

» I de fle­ste til­fæl­de kan vi ik­ke vi­de, hvad der præ­cist er sket uden en po­li­ti­mæs­sig un­der­sø­gel­se. Uden den kan vi ik­ke af­kla­re, om per­so­nen er be­ret­ti­get til er­stat­ning, « si­ger Mi­cha­el Ler­che, der er lands­dom­mer og for­mand for Er­stat­ningsnæv­net, til avi­sen. dk.

Hå­ber på lovæn­dring

Er­stat­ningsnæv­net af­vi­ser at ge­nind­fø­re tid­li­ge­re ti­ders lem­pe­li­ge prak­sis. FOA hå­ber der­for, at Chri­sti­ans­borg vil skri­de ind i dis­kus­sio­nen og sæt­te en stop­per for kra­vet.

» Vi øn­sker et lovæn­dring på det her om­rå­de. I ste­det for at kryd­se fin­gre for, at Er­stat­ningsnæv­net vil lem­pe kra­ve­ne, sæt­ter vi vo­res lid til at po­li­ti­ker­ne vil fjer­ne kra­vet om po­li­ti­an­mel­del­se, « ly­der det fra Tor­ben Klit­møl­ler Hol­l­mann.

For­u­den det eti­ske di­lem­ma i at po­li­ti­an­mel­de et barn el­ler en pa­tient, ri­si­ke­rer op­stram­nin­gen at med­fø­re over­ar­bej­de hos po­li­ti­et, me­ner FOA.

En un­der­sø­gel­se fra FOA vi­ser, at mel­lem 20 og 25 pro­cent af de­res med­lem­mer sid­ste år op­le­ve­de vold el­ler trus­ler på job­bet. Kun er brøk­del af sa­ger­ne bli­ver po­li­ti­an­meldt i dag, men det vil æn­dre sig med den se­ne­ste op­stram­ning, fryg­ter FOA.

Po­li­ti­et: Me­re ar­bej­de

Hos po­li­ti­et væk­ker det be­kym­ring, at bun­ken med an­mel­del­ser ser ud til at vok­se.

» Jeg fryg­ter, at det vil gi­ve me­re ar­bej­de til folk, som vi slet ik­ke har i øje­blik­ket. Vi har be­stemt ik­ke over­skud af per­so­na­le.

Tid­li­ge­re har man kun­net lø­se pro­blem­stil­lin­gen, så det ly­der lidt vildt, at man plud­se­lig skal til at po­li­ti­an­mel­de samt­li­ge sa­ger, « si­ger Claus Ox­feldt, for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, til Ber­ling­s­ke.

I 2014 tog Er­stat­ningsnæv­net stil­ling til cir­ka 4.500 sa­ger..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.