Ind­van­drer­ban­der ko­pi­e­rer ro­ck­er­ne

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IND­VAN­DRER­BAN­DER

Det er et vel­kendt fak­tum, at ind­van­drer­ban­der­ne de se­ne­ste år har spej­det mod ro­ck­er­ne og ko­pi­e­ret de­res va­ner med uni­for­me­ring og en stram di­sci­plin i or­ga­ni­sa­tio­nen.

Og som det se­ne­ste har ind­van­drer­ne og­så la­det sig in­spi­re­re af ro­ck­er­ne, når det hand­ler om må­den at re­k­rut­te­re nye med­lem­mer på. Det vi­ser en ny rap­port fra Rigs­po­li­ti­et, der kort­læg­ger det nye møn­ster, skri­ver Jyl­landsPo­sten.

» Re­k­rut­te­rin­gen til ban­der­ne har hidtil pri­mært væ­ret den nær­me­ste om­gangskreds, for ek­sem­pel blandt yn­gre sø­sken­de og an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer, li­ge­som re­k­rut­te­rin­gen pri­mært har væ­ret lo­kalt for­ank­ret i be­stem­te bo­lig­om­rå­der, « ly­der det i rap­por­ten.

Men nu be­gyn­der en ny stil alt­så at vin­de frem hos ind­van­drer­ban­der­ne. Kon­kret be­ty­der det, at ban­der­ne ek­sem­pel­vis for­sø­ger at op­ret­te nye af­de­lin­ger i an­dre by­er for at kun­ne bre­de sig ud over et stør­re geo­gra­fisk om­rå­de.

Min­dre om­fang

Den prak­sis er vel­kendt hos ro­ck­er­ne, hvor man blandt an­det har ope­re­ret med et fæ­no­men som » pup­pet- clubs « , der er en slags støt­te­grup­pe for mo­der­af­de­lin­gen, og som kan be­fin­de sig et an­det sted geo­gra­fisk.

» Vi har ik­ke set det i stort om­fang, men vi har set til­tag i den ret­ning hos ban­der­ne, som vi el­lers nor­malt kun ser hos ro­ck­er­grup­per­ne, « si­ger Tor­mod Chri­sten­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør i Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter, til Jyl­lands- Po­sten.

Et kon­kret ek­sem­pel er iføl­ge avi­sen den Nør­re­bro­ba­se­re­de ind­van­drer­ban­de Loy­al to Fa­mi­lia, der ak­tu­elt for­sø­ger at få en lo­kal af­de­ling op at stå i Hels­in­gør.

Iføl­ge Rigs­po­li­ti­et var der i 2014 1.520 rocker- og ban­de­med­lem­mer for­delt på 103 for­skel­li­ge grup­pe­rin­ger. 1.010 af dem var til­knyt­tet ro­ck­er­grup­per, mens de 510 hør­te til ban­de­grup­pe­rin­ger.

Ind­van­drer­ban­den Loy­al to Fa­mi­lia for­sø­ger for ti­den at etab­le­re en lo­kal af­de­ling i Hels­in­gør. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.