PO­DER­NE MED FA

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Ni­el­sen cnie@ bt. dk

WEEKENDRÆS

Midt i øre­dø­ven­de mo­tor­støj og kulsort ud­stød­nings­røg duk­ke­de der i går en roy­al ra­cer- en­tu­si­ast op un­der en varm hjelm og en tæt­sid­den­de kø­red­ragt på Bel­la­høj Park i København.

For 15. gang bli­ver det tra­di­tions­i­ge mo­tor­løb Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix i den­ne we­e­kend af­holdt i København. Og tra­di­tio­nen tro sat­te lø­bets pro­tek­tor prins Joachim sig i går ind i sin gam­le, hvi­de Ford Lo­tus Cor­ti­na med start­num­mer 65 og Dan­ne­brog på vin­du­et, hvor­ef­ter han fræ­se­de ud på ba­nen for at for­sva­re sin sejr fra sid­ste år.

Prins Joachim dan­ner he­le we­e­ken­den mak­ker­par med mo­tor­sport­s­leg­en­den Tom Kri­sten­sen, der har vun­det Le Mans ni gan­ge. På by­ba­nen dy­ster duo­en mod blandt an­dre Kevin Magnus­sen.

Utå­l­mo­dig lil­le prins

På en dag, hvor som­me­ren vi­ste sig fra sin i år så sjæld­ne go­de si­de, blev det dog hur­tigt me­get varmt i de små klas­si­ske bi­ler, og det var der­for en no­get svedt prins, der ef­ter lø­bet kun­ne om­fav­ne si­ne to yng­ste børn, seks- åri­ge prins Hen­rik og tre- åri­ge prin­ses­se At­he­na, der beg­ge ven­te­de på de­res far i pit­ten.

Mens den lil­le prin­ses­se kræ­ve­de kys og kær­tegn af sin far, da han var krav­let ud af sin Lo­tus Cor­ti­na, var hen­des sto­re­bror no­get me­re utå­l­mo­dig ef­ter at kom­me ud og in­spi­ce­re al­le de skin­nen­de ra­cer­bi­ler, der hen over we­e­ken­den for­vand­ler Bel­la­høj Park til et sandt pa­ra­dis for bi­len­tu­si­a­ster - gam­le som un­ge.

Om­si­der lyk­ke­des det den seksår­i­ge prins at hi­ve sin far med sig, og de for­svandt sam­men med prins Jo­a­chims barn­doms- og hold­kam­me­rat Oscar David­sen Sies­bye ud i men­ne­ske­mæng­den for at fin­de den Fer­ra­ri, som prins Hen­rik hav­de ud­set sig.

Prins Hen­rik be­gyn­der i øv­rigt på den ka­tol­ske pri­vatsko­le Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Skole i Or­d­rup ef­ter som­mer­fe­ri­en.

20 år som pro­tek­tor

Prins Joachim har al­tid haft en pas­sion for bi­ler og ra­cer­løb, og han gjor­de sin en­tre i hi­sto­risk mo­tor­sport, da han i 1996 blev pro­tek­tor for det kø­ben­havn­ske mo­tor­løb Co­pen­ha­gen Clas­sic Car Cup. Men en plads på til­sku­er­ræk­ker­ne var ik­ke nok for den fart­g­la­de prins, så i 2000 køb­te han sin Ford Lo­tus Cor­ti­na.

Bi­len er gen­nem åre­ne ik­ke gå­et fri for skram­mer, og i hvil­ken stand, den står i ef­ter den­ne we­e­kends ud­skej­el­ser, vil først vi­se sig, når mo­tor­lø­bet slut­ter i dag klok­ken 19.

Vej­r­g­u­der­ne var med Hi­sto­ric Grand Prix 2015 i Bel­la­høj. Prins Joachim, Tom Kri­sten­sen og Kevin Magnus­sen kør­te med i lø­bet. Blandt pu­bli­kum var Prin­sens to yng­ste børn, prins Hen­rik ( her­over) og prin­ses­se At­he­ne ( t. h.), der jub­le­de over gen­sy­net med sin sve­di­ge far. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.