Born­holm i ce

Hanst­hi­sto­rie Ka­no­ner end­te i ste­det i holm Un­der den kol­de krig var Born­holm en for­post, hvor­fra man holdt øje med fj en­den mod øst

BT - - NYHEDER - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

BUN­KE­RE

For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste om­lag­de i 2012 si­ne ak­ti­vi­te­ter, og det be­vir­ke­de, at man luk­ke­de en af de ’ lyt­te­sta­tio­ner’ man hav­de på Born­holm.

I 2014 blev sta­tio­nen, der lig­ger på Du­eod­de, solgt til en lo­kal, der nu ’ har genåb­net an­læg­get’, men det har væ­ret mu­ligt at kig­ge in­den­for i an­læg­get og tår­net et styk­ke tid før åb­nin­gen den 15. juli 2015.

Hvor Du­eod­de­vej­en går over i Strand­marks­vej­en, ser man et 70 me­ter højt tårn. Her ved Du­eod­de gam­le ho­ved­fyr/ nord­fyr ind­ret­te­de For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste før 1960 en ny lyt­te­sta­tion - den så­kald­te ’ Ind­hent­nings­sta­tion’.

Fra slut­nin­gen af fyr­rer­ne hav­de søvær­nets eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste haft en min­dre lyt­te­sta­tion øst for Aakir­ke­by.

I før­ste om­gang op­sat­te eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten an­ten­ne- og git­ter­ma­ster på Du­eod­de og se­ne­re blev an­læg­get ud­byg­get med et min­dre tårn, hvor der blev mon­te­ret me­re avan­ce­ret afl yt­nings­ud­styr.

Un­der et lej­rsko­le­op­hold i Sno­ge­bæk om­kring 1960 var vi på van­dre­tur i om­rå­det. Vo­res klas­se­læ­rer for­tal­te om Born­holms hi­sto­rie, og da vi på Du­eod­de­vej nå­e­de i nær­he­den af det gam­le fyr, for­tal­te han, at nu skul­le vi al­le sam­men kig­ge væk, for­di de­r­in­de ved fy­ret lå no­get me­get hem­me­ligt, man ik­ke måt­te se el­ler ta­le om.

In­gen un­dre­de sig, da sam­me klas­se­læ­rer al­le­re­de i 1951 op­ly­ste os om, at han var stærk tro­en­de kom­mu­nist, og det måt­te vi ger­ne gå hjem og for­tæl­le vo­res for­æl­dre.

I 1986 blev det store tårn byg­get, og op til 2012 blev sta­tio­nen ud­byg­get i fl ere om­gan­ge og til­pas­set ny tek­no­lo­gi. I 2012 vedt­og man, at den kol­de krig var hi­sto­rie, at sta­tio­nen skul­le af­vik­les og pen­ge på for­svars­bud­get­tet skul­le bru­ges på an­dre op­ga­ver.

Tår­net

Op­le­vel­ses­cen­ter ’ Born­hol­mertår­net’ åb­ne­de of­fi ci­elt den 15. juli 2015. Gæ­ster vil få mu­lig­hed for at be­sø­ge tår­net med kig ud over Øster­sø­en og det me­ste af det syd­li­ge Born­holm. Der vil væ­re ud­stil­lin­ger, der for­tæl- ler om eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten, lidt om den kol­de krig og om­rå­dets hi­sto­rie.

Tre mu­se­er på Born­holm ( to i Røn­ne og et i Ne­xø) har per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger, hvor der for­tæl­les om for­sva­ret på Born­holm, her­un­der eft er­ret­nings­virk­som­he­den.

De uvel­kom­ne gæ­ster syd­fra i 1940- 45 eft er­lod man­ge an­læg på Born­holm. I dag er de mest syn­li­ge de store ka­non­stil­lin­ger ved Du­eod­de­vej tæt ved Born­hol­mertår­net.

Selv om na­zi­ster­ne i Tys­kland og kom­mu­ni­ster­ne i Sov­jet hav­de ind­gå­et en ’ ven­skabs­pagt’, føl­te Hit­ler sig ik­ke helt sik­ker på ’ sin ven Sta­lin’.

I eft er­å­ret 1940 gav Hit­ler or­dre til Kri­egs­ma­ri­nen om, at der skul­le op­fø­res ka­non­bat­te­ri­er på Born­holm. Øen, der som be­kendt fra 10. april 1940 hav­de væ­ret besat af ty­ske trop­per.

Ar­bej­det med ka­non­stil­lin­ger­ne blev på­be­gyndt i novem­ber 1940 og de skul­le ha­ve væ­ret fær­di­ge i som­me­ren året eft er.

Fra fi re til to ka­no­ner

De dan­ske ar­bej­de­re var bl. a. ind­kvar­te­ret i ba­rak­ker, der var op­stil­let på sydsi­den af Du­eod­de­vej. De ty­ske in­ge­ni­ø­rer og an­dre tek­ni­ke­re var ind­kvar­te­ret på går­de i om­rå­det.

Der blev bl. a. le­ve­ret skær­ver til byg­ge­ri­et fra Ham­me­ren gra­nit­værk. I den for­bin­del­se blev Sand­vig og Kan­ni­ke­gård jer­n­ba­ne­sta­tio­ner om­byg­get for at kun­ne kla­re de man­ge dag­li­ge trans­por­ter. Ce­ment­sæk­ke blev le­ve­ret på last­vog­ne fra Ne­xø Havn til en la­ger­byg­ning ved lan­de­vej­en. Her­fra blev de trans­por­te­ret vi­de­re på ben­zin­drev­ne tip­vogn­stog til ce­mentblan­der­ne.

Man kon­sta­te­re­de i be­gyn­del­sen af 1941, at de fi re store be­stil­te 38 cm ka­no­ner ik­ke kun­ne le­ve­res til ti­den. På et tids­punkt blev det så be­slut­tet, at to ka­no­ner skul­le le­ve­res til Hanst­holm og kun to ka­no­ner til Du­eod­de.

De 19 m lange ka­no­ner, der al­drig blev le­ve­ret til Du­eod­de, kun­ne sky­de mel­lem 42 og 55 km, lidt afh æn­gigt af am­mu­ni­tions­ty­pen. Må­let vil­le bli­ve ramt ca. 2 mi­nut­ter eft er aff yring.

Til for­svar af an­læg­get un­der byg­ge­ri­et i 1941 blev der op­stil­let to 20 mm luft værns­ma­skinka­no­ner.

Det var plan­lagt, at ca. 85 mand skul­le ha­ve væ­ret sta­tio­ne­ret på det fær­di­ge an­læg og at der i ha­ven til den nær­lig­gen­de Du­e­gaard skul­le væ­re byg­get et 24 m højt ild­le­dertårn.

An­læg­ge­ne blev be­vog­tet af dan­ske vag­ter, og­så et kort styk­ke tid ef­ter at ka­non­bat­te­ri­et var op­gi­vet.

En tur i det grøn­ne

Byg­ge­ri­et af ty­ske ka­non­stil­lin­ger på Du­eod­de blev stop­pet og kun an­læg nr. 3 og 4 blev del­vis fær­dig­støbt på Du­eod­de. Man nå­e­de kun at gra­ve ud til ka­non­stil­ling 1 og 2, men ik­ke at stø­be no­get.

I dag er det mu­ligt at se ka­non­brønd og am­mu­ni­tions­rum til de to øst­lig­ste ka­no­ner. Ud­grav­nin­ger­ne til de to ve­st­li­ge an­læg er svæ­re at fi nde i dag, da man al­le­re­de i fyr­rer­ne lag­de den op­gra­ve­de jord tilbage - no­gen­lun­de som den hav­de lig­get.

Man skal ik­ke for­ven­te den helt store vej­led­ning med skil­te til an­læg­ge­ne i fyr­re­sko­ven, men ta­ster man H C Møl­ler­s­vej 6, 3730 Ne­xø på sin gps, går man ik­ke helt for­gæ­ves, hvis man vil se bun­ker 3.

Bun­ker 4 lig­ger 265 m nor­døst for bun­ker 3. Syd for Du­eod­de­vej­en. 100 me­ter ad Skrok­ke­gårds­vej­en og så 100 me­ter mod øst af stien. Når man til Østre Fort Al­lé, er man kom­met for langt mod syd.

Da of­fi ce­rer fra de sov­je­ti­ske be­sæt­tel­se­s­trop­per be­søg­te an­læg­ge­ne i maj 1945, var de over­be­vi­ste om, at an­læg­ge­ne var byg­get til aff yring af V1 og V2 fl yven­de bom­ber/ ra­ket­ter ret­tet mod Rusland.

Bun­ker­ne er vel­be­va­re­de, selv om de af og til bli­ver an­vendt af mi­li­tæ­ret til øvel­ser, men det er ik­ke mi­li­tæ­ret, der har gå­et og klat­tet med ma­ling på an­læg­ge­ne.

SØN­DAG 2. AU­GUST 2015

Et af de to ek­si­ste­ren­de ty­ske an­læg ved Skrok­ke­gårds­vej­en, Du­eod­de.

Ber­lin­mu­ren og Jer­n­tæp­pet var ne­dre­vet, og den kol­de krig var min­dre kold. Den 23. au­gust 2006 så an­læg­get så­le­des ud ved pas­sa­ge på lan­de­vej­en med fort­sat kraftig ak­ti­vi­tet in­den­for.

1949. Du­eod­de Nor­dre Fyr blev op­ført 1880 og sam­men med bi­fy­ret Duod­de Syd er­stat­tet i 1962 af Nor­d­eu­ro­pas hø­je­ste fyrtårn. In­den Nor­dre Fyr blev ned­lagt, var det be­slut­tet, at der på om­rå­det skul­le an­læg­ges en ny lyt­te­sta­tion. Syl­vest Jen­sen Luft­fo­to

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.