Pen­ge kan kø­be ( næ­sten) alt

Når den sau­di­a­ra­bi­ske kon­ge be­slag­læg­ger of­fent­lig strand, er pen­ge­nes magt ble­vet for stor, me­ner man­ge fransk­mænd. Kri­gen ra­ser på Den Fran­ske Ri­vi­e­ra, hvor ver­dens al­ler­ri­ge­ste bol­trer sig net­op nu

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

» Vi kan ik­ke ac­cep­te­re, at der er en lov, der gæl­der for de ri­ge og magt­ful­de, og en an­den for re­sten af be­folk­nin­gen. «

Or­de­ne er Je­an- No­el Falcous. Her­til og ik­ke læn­ge­re.

Falcous er by­rå­ds­med­lem i by­en Val­lauris på Den Fran­ske Ri­vi­e­ra og sæt­ter ord på, hvad hund­redt­u­sind­vis af fransk­mænd tæn­ker og fø­ler. Pen­ge­nes magt er ble­vet for stor.

Ri­vi­e­ra­en med by­er­ne Can­nes og Ni­ce er i dis­se uger en mag­net for ver­dens al­ler­ri­ge­ste, der val­far­ter til Mid­del­ha­vet for at hol­de fe­rie. Og der er ik­ke blot ba­de­rin­ge og so­lo­lie i ba­ga­gen. Overdå­di­ge ya­ch­ter, hund­e­dy­re sport­s­vog­ne, fly, he­li­kop­te­re og im­po­ne­ren­de byg­nin­ger er en del af kulis­sen.

Det er en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed, som de lo­ka­le be­bo­e­re er vant til. Li­ge­som de f. eks. er vant til, at de ri­ge får spær­ret bu­tik­ker af, når de skal shop­pe.

Men når Sau­di- Ara­bi­ens kon­ge kom­mer og luk­ker et styk­ke of­fent­ligt strand af og til­med bygger en ele­va­tor ned til van­det, bli­ver det al­li­ge­vel for me­get.

Med før­nævn­te Je­an- No­el Falcou i spid­sen er un­der­skrif­ter i tu­sind­vis sam­let ind og kla­ger er sendt til præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de. En sag, der er ble­vet så til­spid­set, at den for­le­den re­sul­te­re­de i, at nøg­ne de­mon­stran­ter svøm­me­de rundt for­an den sau­di­ske kon­ges fe­ri­e­bo­lig.

» Det fak­tum, at de har kun­net be­ta­le sig til at få lov at spær­re stran­den af, er skan­da­løst. Det­te er of­fent­lig ejen­dom - et sted, som al­le skul­le ha­ve lov at ny­de - ik­ke kun me­get ri­ge sau­di- ara­be­re, « si­ger en lo­kal be­bo­er iføl­ge den bri­ti­ske avis Daily Mail.

Mas­ser af om­sæt­ning

Fransk­mæn­de­ne ny­der godt af de ri­ge gæ­ster. Det be­ty­der mas­ser af om­sæt­ning på ho­tel­ler, re­stau­ran­ter og i bu­tik­ker, men der er åben­bart græn­ser for, hvad pen­ge­ne skal kun­ne kø­be. Hvad dem, som in­gen el­ler kun lidt har, skal fin­de sig i at væ­re vid­ne til.

Skel­let mel­lem rig og fat­tig bli­ver stør­re og stør­re. Den se­ne­ste rap­port fra vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Ox­fam blot­læg­ger, at én pro­cent af ver­dens be­folk­ning ejer næ­sten halv­de­len af ver­dens vær­di­er. Og det tal for­ven­tes at sti­ge, så de ri­ge i 2016 ejer over 50 pro­cent. L

I sam­me bold­ga­de vi­ser en an­den rap­port ’ Wor­ld We­alth Report’ ( Cap­ge­mi­ni og RBC, red.), at an­tal­let af så­kald­te ‘ ul­tra­ri­ge’, med en for­mue på 30 mio. dol­lar ( 205 mio. kr.) samt an­tal­let af dol­lar­mil­li­o­næ­rer Folk, der har me­re end 1 mio. dol­lar ( 6,8 mio. kr.), som de kan in­ve­ste­re, og­så er stærkt sti­gen­de, så der nu fin­des 14,5 mio. af slagsen. Én pro­cent af dem kan kal­de sig ’ ul­tra­ri­ge’.

10.000 mil­li­ar­der

Kong Sal­man og hans fa­mi­lie er ik­ke ba­re ‘ ul­tra­ri­ge’, men ‘ ut­ra-ul­tra- ul­tra- ri­ge’ med en sam­let for­mue, som vur­de­res til at væ­re på knap 10.000 mia. kr. Til sam­men­lig­ning har Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­lie - fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen, der ejer Lego- kon­cer­nen - en for­mue på 68 mia. kr.

Og der­for har Sal­man i hvert fald ik­ke sav­net pen­ge, hvis det var det, som skul­le til for at få spær­ret den po­pu­læ­re of­fent­li­ge strand af, så han ufor­styr­ret kan hol­de fe­rie i palæ­et ’ Cha­teau de l’Ho­rizon i Val­lauris, der er be­lig­gen­de mel­lem de ri­ges som­mer­le­ge­plads Can­nes og det mon­dæ­ne Ni­ce.

Palæ­et blev købt for 55 mio. kr., i 1979 vel at mær­ke, og er tid­li­ge­re ble­vet be­nyt­tet af bri­ti­ske kon­ge­li­ge og bl. a. Win­ston Chur­chill. Kon­gen, der med sig til ri­vi­e­ra­en med­brin­ger 1000 gæ­ster, har des­u­den få­et til­la­del­se til at op­fø­re en ele­va­tor fra den højt­be­lig­gen­de villa ved ky­sten og ned til stran­den nog­le me­ter læn­ge­re ne­de. En ele­va­tor, som myn­dig­he­der­ne dog kræ­ver skal fjer­nes igen, når kon­gen af­slut­ter sin fe­rie.

Des­u­den har han sik­ret sig, at in­gen kan kom­me nær­me­re end 300 me­ter på palæ­et fra vand­si­den. Sær­be­hand­lin­gen af kon­gen har ind­til nu få­et over 100.000 fransk­mænd til at un­der­skri­ve det vre­de pro­test­brev til myn­dig­he­der­ne.

Kri­gen på ri­vi­e­ra­en kan be­trag­tes som et bøl­ge­skvulp. Men det kan og­så ta­ges me­re al­vor­ligt som et ud­tryk for, at den vok­sen­de ulig­hed kan fø­re til so­ci­al uro rundt om i ver­den. I USA er ga­bet ble­vet så stort, at fle­re vel­ha­ven­de mænd har ud­trykt, at de er be­kym­re­de for et op­rør, en slags re­vo­lu­tion.

Og den store ulig­hed er be­stemt et pro­blem, som skal ta­ges al­vor­ligt, me­ner Ja­cob Gra­ven, che­fø­ko­nom i Syd­bank:

» Den ud­vik­ling, der er i gang, kan væ­re et pro­blem. Hvis den rig­dom, der bli­ver skabt, kon­cen­tre­rer sig om for­holds­vis få men­ne­sker, så vil det væ­re gan­ske få men­ne­sker, der ny­der gavn af den øko­no­mi­ske vækst. Der­med kan den sam­le­de vel­stands­fø­lel­se væ­re, at de man­ge pen­ge ik­ke kom­mer sær­lig man­ge til gavn.

Grund til be­kym­ring

Pri­sen sti­ger på rig­tig man­ge ak­ti­ver i dis­se år, og det gør, at de me­get ri­ge men­ne­sker bli­ver end­nu ri­ge­re i dis­se år - og der­ved ser vi man­ge, der bli­ver løf­tet op i den­ne grup­pe af ek­stremt ri­ge men­ne­sker, « si­ger han.

Ste­en Fold­berg har fle­re gan­ge væ­ret med til at la­ve ‘ Wor­ld We­alth Report’. I dag er han di­rek­tør for Juli­us Bär, der rå­d­gi­ver rig­mænd og for­val­ter de­res for­mu­er.

Han me­ner og­så, at der er grund til be­kym­ring .

» Selv­føl­ge­lig skal man væ­re nervøs, og hvis man ek­sem­pel­vis ta­ger Ki­na, så er der skabt man­ge mil­li­o­næ­rer dér, og be­folk­nin­gen har ge­ne­relt få­et en bed­re le­ve­stan­dard, men der er sta­dig man­ge me­get fat­ti­ge men­ne­sker i Ki­na. Så læn­ge der er vækst, så kan man hol­de styr på den so­ci­a­le uro, men hvis væk­sten ik­ke fort­sæt­ter, så kan det gi­ve pro­ble­mer.

Uro el­ler ej. Kong Sal­man er ik­ke ban­ge for at flas­he sin rig­dom. Hans enor­me føl­ge er ind­lo­ge­ret på nog­le af om­rå­dets fi­ne­ste ho­tel­ler, og en hel kon­voj af luksus­bi­ler er le­jet. Til stor ju­bel for lo­ka­le for­ret­nings­dri­ven­de, der ik­ke er blandt un­der­skri­ver­ne på pro­te­sten.

Og Sal­man og co. er ik­ke ale­ne på ri­vi­e­ra­en. Kend­te og ri­ge forskan­ser sig bag hø­je mu­re i de­res luksus­palæ­er lidt op­pe i bjer­ge­ne el­ler på de store ya­ch­ter for­ank­ret i bug­ter­ne, som f. eks. den 163,5 me­ter lange ’ Eclip­se’, der til­hø­rer den rus­si­ske man­ge­mil­li­ar­dær Ro­man Abram­ovich. En ya­cht som vur­ders til at ha­ve en vær­di på svim­len­de 2,5 mia. kr.

angs ri­vi­e­ra­ens kyst­linje sprin- ger det ene ef­ter det an­det stor­slå­e­e­de palæ frem fra klip­pe­si­der­ne. Palæ­er, der nemt kan ko­ste fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, og som har to- tre swim­m­ing­pools og ti sove­væ­rel­ser. Det mest kend­te af de flot­te palæ­er, er Villa Le­opol­da i eks­klu­si­ve Vil­le­fran­che-sur- Mer øst for Ni­ce, som i 2008 blev vur­de­ret som ver­dens dy­re­ste hus til en vær­di af 3,7 mia. kr. Hu­set er ejet af Lily Saf­ra, en­ke ef­ter den li­ba­ne­sisk- fød­te bank­mand Ed­mund Saf­ra.

Tæt på al­ting

Iføl­ge Chri­sti­an Frøs­lev, som er ejen­doms­mæg­ler og di­rek­tør i Liebha­ver­mæg­ler­ne, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i luksus­bo­li­ger i ind- og ud­land, er der fle­re ting ved Syd­frank­rig, der gør, at om­rå­det er en mag­net for kend­te og ri­ge.

» Folk, der har pen­ge, sø­ger til ste­der, hvor an­dre folk og­så har pen­ge. Der er jo en vis rig­dom, og det er fas­hio­na­belt at væ­re i Syd­frank­rig. Ta­ger man til St. Tro­pez, så kan man jo bå­de se mo­des­how og kø­be Ro­le­xu­re di­rek­te på stran­den, « si­ger ejen­doms­mæg­le­ren:

» Der er nog­le fan­ta­sti­ske bo­li­ger, ho­tel­ler og re­stau­ran­ter. Og man kan sej­le al­le mu­li­ge ste­der hen. Man er tæt på al­ting. «

Syd­frank­rigs po­pu­la­ri­tet blandt de vel­ha­ven­de af­spej­les og­så i ejen­doms­pri­ser­ne.

» Det er ik­ke unor­malt, at en al­min­de­lig god ejen­dom i Syd­frank­rig ko­ster fra 50 mio. kr. og op til 150 mio. kr., « si­ger Chri­sti­an Frøs­lev.

Det fak­tum, at de har kun­net be­ta­le sig til at få lov at spær­re stran­den af, er skan­da­løst. Det­te er of­fent­lig ejen­dom - et sted, som al­le skul­le ha­ve lov at ny­de - ik­ke kun me­get ri­ge sau­di­a­ra­be­re

Lo­kal be­bo­er

Den sau­di­a­ra­bi­ske kon­ges krav har skabt bal­la­de i Frankrig.

Fo­to: Reu­ters

De lo­ka­le strand­gæ­ster kan se over til Cha­teau de l’Ho­rizon, hvor den sau­di­ske kon­ge og hans føl­ge hol­der fe­rie. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.