På asyl­cen­tre

De er flyg­tet, for­di de blev for­fulgt. Men en ræk­ke ho­mo­seksu­el­le asylan­sø­ge­re er sta­dig ban­ge ef­ter an­kom­sten til Dan­mark

BT - - NYHEDER - Eva Jung ev­ju@ ber­ling­s­ke. dk

SØN­DAG 2. AU­GUST 2015 ksu­el­le

HO­MO­SEKSU­A­LI­TET

Asylan­sø­ge­re, der er flyg­tet fra lan­de, som har døds­straf el­ler liv­s­tids­straf for at væ­re ho­mo­seksu­el, er ik­ke al­tid i sik­ker­hed, selv om de er kom­met til Dan­mark. På asyl­cen­tre­ne op­le­ver les­bi­ske, bøs­ser, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ner chi­ka­ne og li­ge­frem vold fra an­dre be­bo­e­re. Det vi­ser en op­gø­rel­se fra for­e­nin­gen LGBT Asylum. For­e­nin­gen ken­der til 10 kon­kre­te epi­so­der in­den for de se­ne­ste to år.

» Det er pa­ra­doksalt, at folk flyg­ter fra de­res hjem­lan­de for at hav­ne et sted, hvor de er me­get ut­ryg­ge, « si­ger tals­per­son Han­ne Gy­berg.

LGBT Asylum for­kla­rer, at de før­ste to spørgs­mål, en ny flygt­ning bli­ver mødt med fra an­dre flygt­nin­ge, er: ’ Hvor­for sø­ger du asyl?’ og ’ har du en kæ­re­ste?’ Spørgs­mål som kan væ­re svæ­re at be­sva­re.

» De fle­ste, vi er i kon­takt med, væl­ger at bli­ve i ska­bet. Hvis man er åben om sin seksu­a­li­tet, ri­si­ke­rer man at bli­ve over­fal­det, « si­ger Han­ne Gy­berg.

Af sam­me år­sag er det or­ga­ni­sa­tio­nens op­fat­tel­se, at der er et væ­sent­ligt mør­ket­al, for­di LGBT- per­so­ner ik­ke tør ind­be­ret­te det.

Vold­ta­get i Sand­holm­lej­ren

Det er før­ste gang, der kom­mer tal på, hvor ud­bredt pro­blem­stil­lin- gen er. Imid­ler­tid vak­te hi­sto­ri­en om trans­køn­ne­de Fer­nan­da Milan al­le­re­de i 2012 op­sigt. Ef­ter flug­ten fra Gu­a­te­ma­la bo­e­de Milan i Sand­holm­lej­ren. Hun blev pla­ce­ret i mæn­de­nes fløj, ef­ter­som hen­des pa­pi­rer fra Gu­a­te­ma­la vi­ste, hun var en mand. Hun for­tal­te ef­ter­føl­gen­de om, hvor­dan hun var nødt til at flyg­te fra Sand­holm­lej­ren, for­di hun var ble­vet vold­ta­get gen­tag­ne gan­ge af mænd på cen­te­ret.

» Jeg gik ik­ke til Rø­de Kors og for­tal­te om det. Det var dem, der hav­de pla­ce­ret mig dér. Hvor­for skul­le jeg sto­le på men­ne­sker, der over­ho­ve­det ik­ke hav­de gi­det lyt­te, og som hav­de sat mig i den si­tu­a­tion? « spurg­te hun i Po­li­ti­ken.

Men de lyt­ter, un­der­stre­ger An­ne La Cour, der er chef for asylaf­de­lin­gen i Rø­de Kors. Og ta­ger hen­ven­del­ser­ne fra LGBT Asylum me­get al­vor­ligt.

» Det er selv­føl­ge­lig helt uri­me­ligt. Der er in­gen på vo­res cen­tre, der skal ud­sæt­tes for chi­ka­ne, uan­set om de er krist­ne el­ler ho­mo­seksu­el­le el­ler af an­dre år­sa­ger bli­ver chi­ka­ne­ret. Vi gør me­get for at in­for­me­re om, at vi ik­ke to­le­re­rer no­gen form for chi­ka­ne, og vi re­a­ge­rer al­tid promp­te, hvis vi op­le­ver det, « si­ger hun.

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen af­vi­ser

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen er ik­ke go­de nok til at hjæl­pe med at flyt­te LGBT­per­so­ner, der er ban­ge, til tryg­ge ram­mer, me­ner LGBT Asylum.

» Vi har for­søgt gen­tag­ne gan­ge at få Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen i ta­le om det­te. Men uden re­sul­tat, « si­ger Han­ne Gy­berg.

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen har ik­ke øn­sket at stille op til in­ter­view, men sous­chef Mar­git San­der Ras­mus­sen sva­rer Ber­ling­s­ke over mail, at kri­tik­ken ’ in­tet har på sig’, og at sty­rel­sen kon­kret i sam­ar­bej­de med asyl­cen­tre­ne har løst flyt­teøn­sker for en ræk­ke LGBT­per­so­ner.

» Vi ud­vi­ser kon­se­kvent nult­o­le­ran­ce over for had­for­bry­del­ser og lig­nen­de. Ope­ra­tø­rer­ne ( Rø­de Kors, kom­mu­ner og an­dre, der står for asyl­cen­tre­nes drift, red.) skal po­li­ti­an­mel­de over­greb, og vi er klar til at se på flyt­ning, hvis det kan lø­se et kon­kret pro­blem, « si­ger hun.

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen og LGBT har nu et mø­de i ka­len­de­ren, som for­e­nin­gen ser frem til.

In­gen sær­skilt op­gø­rel­se

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen la­ver ik­ke en op­gø­rel­se over, hvor man­ge flygt­nin­ge der har LGBT som asyl­mo­tiv. Der er hel­ler ik­ke la­vet no­gen sær­li­ge po­li­tik­pa­pi­rer på, hvor­dan man for­hol­der sig til net­op det­te mo­tiv. Hver en sag vur­de­res kon­kret og in­di­vi­du­elt ud fra he­le flygt­nin­gens hi­sto­rie. LGBT Asylum har imid­ler­tid op­gjort hvor man­ge flygt­nin­ge, de har væ­ret i kon­takt med i de se­ne­ste to år, som er flyg­tet, for­di de i de­res hjem­land bli­ver for­fulgt som seksu­el­le af­vi­ge­re. De­res op­gø­rel­se vi­ser, at 29 per­so­ner har få­et op­hold, og at 36 per­so­ner har få­et af­slag.

Sand­holm­lej­ren, hvor en trans­køn­net blev vold­ta­get gen­tag­ne gan­ge af an­dre flygt­nin­ge i 2012. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.