Ur­ter skal be­hand­le alzhei­mer

BT - - NYHEDER -

Man­ge men­ne­sker bru­ger ur­te­me­di­cin som et al­ter­na­tiv til de ke­misk frem­stil­le­de for­mer for me­di­cin. Nu vi­ser forsk­ning fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo, at jo­han­ne­surt og græsk bjerg­te kan hjæl­pe i kam­pen mod alzhei­mer. » Vi har te­stet ek­strak­ter af jo­han­ne­surt og græsk bjerg­te på bå­de mus og men­ne­sker, og re­sul­ta­ter­ne er me­get loven­de. Når det gæl­der jo­han­ne­surt, har vi og­så fun­det en me­ka­nis­me, der stand­ser ud­vik­lin­gen af Alzhei­mers syg­dom, men vi ved end­nu ik­ke, hvil­ke stoff er i ur­ter­ne der står bag den­ne ef­fekt, « for­tæl­ler pro­fes­sor Jens Pa­hn­ke fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Han me­ner og­så, at det kan væ­re en for­del for men­ne­sker, der vil brem­se ud­vik­lin­gen af alzhei­mer at gå ned og kø­be jo­han­ne­surt el­ler græsk bjerg­te. For­sker­ne fandt dog kun en ef­fekt, når de la­ve­de et ek­strakt af jo­han­ne­surt med 80 pro­cent et­ha­nol.

Va­ri­ge ska­der

» Det er i øv­rigt vig­tigt at væ­re klar over, at det er umu­ligt at hel­bre­de frem­skred­ne til­fæl­de af alzhei­mer, for på det tids­punkt er der op­stå­et va­ri­ge ska­der i hjer­nen. Men den mu­lig­hed, der åb­ner sig med dis­se ur­te­ek­strak­ter, er, at du kan stand­se syg­doms­ud­vik­lin­gen, « for­tæl­ler Jens Pa­hn­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.