Så­dan be­døm­mer kvin­der pe­nis

BT - - NYHEDER -

Det ge­ne­rel­le ud­se­en­de er vig­tigst, når kvin­der bli­ver bedt om at for­tæl­le, hvad de læg­ger mest vægt på, når de skal be­døm­me ud­se­en­det af en mands pe­nis. Det for­tæl­ler schweizi­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty Chil­dren’s Ho­spi­tal Zurich. Der­næst kom­mer hu­den på pe­nis, eft er­fulgt af pe­nis­ho­ve­dets form, og først på 6. og 7. plad­sen kom­mer hen­holds­vis læng­den og om­kred­sen af pe­nis. Der­med be­kræft er stu­di­et, at stør­rel­sen ik­ke er vig­tigst for kvin­der­ne, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.