I pa­ra­dis­jung­len uden pen­ge

De står til rå­dig­hed for tv- ka­me­ra­er­ne 24 ti­mer i døg­net. Al­li­ge­vel får del­ta­ge­re i re­a­li­ty- kon­kur­ren­cer ik­ke no­get for at væ­re med i ud­sen­del­ser som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ og ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’. ’ Sla­ve­lig­nen­de for­hold’, me­ner tv- an­mel­der

BT - - KULTUR - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

» Er du til luksus, fest og far­ver, og drøm­mer du om at kom­me på tv? Så er det må­ske dig, der skal gi­ve den gas på ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ til ef­ter­å­ret! Du skal væ­re klar til at ta­ge af sted på dit livs rej­se fyldt med luksus, dra­ma, in­tri­ger, fest, kær­lig­hed og en mas­se fe­de op­le­vel­ser. Er du sing­le og mel­lem 18 og 32 år, og har du lyst til at checke ind på vo­res luk­suri­ø­se ho­tel, så send os en mail. «

Så­dan ly­der op­for­drin­gen, som i øje­blik­ket kan læ­ses på TV3s hjem­mesi­de. Tv- ka­na­len sø­ger nye del­ta­ge­re til næ­ste års kapitel af den sej­li­ve­de re­a­li­ty- kon­kur­ren­ce ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’, hvor un­ge men­ne­sker skal dan­ne par og al­li­an- cer for åben skærm un­der fi­re ugers al­ko­hol­væ­det op­hold i den me­xi­can­ske sol. An­non­cen lover må­ske nok mas­ser af fest, fø­lel­ser og far­ver. Men ik­ke et ord om løn­nen. Del­ta­ger­ne får nem­lig ik­ke no­get ho­norar for de­res med­vir­ken i pro­gram­met, selv om de i prin­cip­pet skal stå til rå­dig­hed for tv- op­ta­gel­ser døg­net rundt i en må­ned.

Det er for dår­ligt, me­ner Ditte Ok­man, der an­mel­der tv i Ek­stra Bla­det, og som og­så er vært på Ra­dio 24Syv­pro­gram­met ’ Det, vi ta­ler om’, hvor hun fle­re gan­ge har be­skæf­ti­get sig med re­a­li­ty­del­ta­ge­res ar­bejds­for­hold:

» Det er mær­ke­ligt, at lyd­mænd, lys­mænd, ka­mer­a­folk, run­ne­re og til­ret­te­læg­ge­re – al­le an­dre om­kring en pro­duk­tion – skal ha­ve pen­ge. Li­ge med und­ta­gel­se af de men­ne­sker, der rent fak­tisk le­ve­rer un­der­hold­nings­va- ren. Jeg for­står godt, at der er kan væ­re en pen­ge­præ­mi­e­re for­bun­det med for­ma­ter som ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ el­ler ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Men så­dan som man la­ver re­a­li­ty- tv i dag, så er det for det før­ste in­stru­e­ret vir­ke­lig­hed. Der­næst er det vir­ke­lig hårdt ar­bej­de. «

I Frankrig er det ar­bej­de

Mens del­ta­ge­re i en lang ræk­ke re­a­li­ty- pro­gram­mer i Dan­mark stort set ik­ke får pen­ge for de­res ar­bej­de, er si­tu­a­tio­nen en an­den i f. eks. Frankrig, hvor ar­bejds­mar­ke­det er re­gu­le­ret an­der­le­des end i Dan­mark. Her har man nem­lig ret­tens ord for, i en dom fra 2011, at re­a­li­ty- del­ta­ge­re skal ha­ve et ho­norar for de­res ind­sats. ’ Du kan ik­ke få folk til ar­bej­de 24 ti­mer i døg­net, syv da­ge om ugen. Det er sla­ve­ri, selv i et land, hvor love­ne er me­re li­be­ra­le,’ ud­tal­te ad­vo­ka­ten Jéré­mie As­sous til den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an i for­bin­del­se med den rets­sag, han før­te for en lang ræk­ke re­a­li­ty- del­ta­ge­re.

Den fran­ske over­vej­el­se bag dom­men kan An­ne Jer­s­lev godt for­stå. Hun er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Me­di­er, Er­ken­del­se og For­mid­ling ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har blandt an­det skre­vet bo­gen ’ Re­a­li­ty TV’.

» Det er et ar­bej­de, « me­ner hun og re­fe­re­rer til den ud­vik­ling, gen­ren re­a­li­ty-kon­kur­ren­cer el­ler ’ re­a­li­ty ga­me shows’, som hun kal­der dem, har gen­nem­gå­et de sid­ste 1520 år:

Me­re til­ret­telagt

» Det mo­ment af ufor­ud­si­ge­lig­hed, som op­rin­de­ligt lå i re­a­li­ty ga­me show, er ble­vet min­dre og min­dre ufor­ud­si­ge­ligt og me­re og me­re til­ret­telagt, « for­kla­rer hun.

» Den form for ked­som- hed, som f. eks. før­ste sæ­son af ’ Big Bro­t­her’ på sam­me tid hand­le­de om og ud­strå­le­de, kan re­a­li­ty-pro­gram­mer i dag ik­ke til­la­de sig at sæt­te i sce­ne. Fa­sci­na­tio­nen af at kig­ge på vir­ke­li­ge men­ne­sker, der ba­re er sig selv, selv om de må­ske nok var sat i en kun­stig hver­dag, er af­løst af en hø­je­re grad af un­der­hold­ning, dra­ma­ti­se­ring og me­lodra­ma­ti­se­ring. « Det er en ud­vik­ling, som for­modent­lig blandt an­det er sket, for­di det gi­ver til­ret­te­læg­ger­ne me­get me­re kon­trol med, hvad der sker i pro­gram­met, me­ner hun.

» Der kan i høj grad væ­re ret­nings­linjer for, hvad de med­vir­ken­de skal gø­re. Del­ta­ger­ne i ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ får blandt an­det at vi­de, at de ik­ke skal på fe­rie, de skal la­ve tv, så der kræ­ves action af dem, « si­ger hun.

Ken­neth Kri­sten­sen fra TV3 sy­nes over­ho­ve­det ik­ke, det er ved­kom­men­de at dis­ku­te­re, om del­ta­ge­re i re­a­li­ty­kon­kur­ren­cer skal ha­ve løn.

» Vi be­der folk om at mel­de sig til vo­res pro­gram­mer via for ek­sem­pel TV3. dk el­ler ca­sting­bu­reau­er. Og de mel­der sig for den op­le­vel­se, det er – og for at prø­ve at vin­de pen­ge­ne. De står i kø for at del­ta­ge i de to pro­gram­mer. Re­a­li­ty har væ­ret en del af dan­sker­nes tv- va­ner, si­den ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ be­gynd­te i 1998, og al­le dem, der mel­der sig, er i dag 100 pct. be­vid­ste om, hvad det be­ty­der at mel­de sig – og de ved, at det ik­ke in­vol­ve­rer hver­ken løn el­ler an­sæt­tel­se, « si­ger TV3s pro­gram­di­rek­tør.

In­gen vå­ben

At så man­ge un­ge men­ne­sker sø­ger om at kom­me med i re­a­li­ty- pro­gram­mer, er en an­den af­gø­ren­de fak­tor for den mang­len­de be­ta­ling, me­ner

An­ne Jer­s­lev. Pro­ble­met for del­ta­ger­ne i pro­gram­mer­ne er, at de har me­get lidt skyts, de kan bru­ge i for­hold til til­ret­te­læg­ger­ne, som si­ger, at de ba­re skal væ­re gla­de for at væ­re med.

» De har in­gen vå­ben, de kan bru­ge, for til­ret­te­læg­ger­ne kan ba­re si­ge: ’ Okay, der er nok en an­den, der er li­ge så god som dig’, « si­ger hun.

At re­a­li­ty-del­ta­ge­re ik­ke bli­ver be­talt for de­res ind­sats, har Ditte Ok­man in­gen for­stå­el­se for:

» For or­dent­lig­he­dens skyld er det da un­der­ligt, at folk ik­ke får et dags- el­ler uge­ho­norar. Jeg fi k en­gang til­sendt en kon­trakt på en del­ta­ger i pro­gram­met ’ Et ton cash’ ( re­a­li­ty- kon­kur­ren­ce på TV3, red.). Hun hav­de få­et til­budt 5.000 kr. for en uges tv- op­ta­gel­ser. Det syn­tes hun må­ske ik­ke var vildt me­get, men hun var til­bø­je­lig til at si­ge ja, for­di hun ger­ne vil­le væ­re med i pro­gram­met.

I kon­trak­ten stod der til gen­gæld, at hun skul­le væ­re til rå­dig­hed 24 ti­mer i døg­net, og hvis hun blev smidt ud al­le­re­de eft er en uge, skul­le hun eft er­føl­gen­de og­så stå til rå­dig­hed, for det kun­ne væ­re, de fi k lyst til ka­ste hen­de ind i pro­gram­met igen, afh æn­gigt af, hvor­dan det ud­vik­le­de sig. Men det vær­ste, der står i kon­trak­ter­ne, er, at del­ta­ger­ne ik­ke må ar­bej­de for an­dre end f. eks. TV3 i ek­sem­pel­vis 12 må­der. De bli­ver bun­det i no­get, der min­der om en sla­ve­kon­trakt, « me­ner Ditte Ok­man.

Vi be­skyt­ter dem

Tid­li­ge­re har bl. a. og­så BT kun­net af­slø­re ord­ly­den af de kon­trak­ter, re­a­li­ty-del­ta­ge­re skri­ver un­der på for­ud for de­res afrej­se. De skal blandt an­det stå til rå­dig­hed for TV3 i for­bin­del­se med PR for pro­gram­mer­ne uden be­ta­ling og må i en læn­ge­re pe­ri­o­de ik­ke tje­ne pen­ge på de­res ind­sats uden at kon­sul­te­re tv- ka­na­len.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt TV3 ik­ke for­hin­drer re­a­li­ty-del­ta­ger­ne i at tje­ne pen­ge på de­res ind­sats, selv eft er at de er kom­met tilbage fra op­ta­gel­ser­ne, si­ger Ken­neth Kri­sten­sen, at de de­tal­je­re­de kon­trak­ter er til for at skær­me del­ta­ger­ne.

» Via del­ta­ger- kon­trak­ter sik­rer vi, at vi kan rå­d­gi­ve del­ta­ger­ne bedst mu­ligt. Fra de tid­li­ge år i re­a­li­ty er der utal­li­ge ek­semp­ler på, at del­ta­ge­re sag­de ja til det ene og an­det fra al­le mu­li­ge men­ne­sker og me­di­er. Med tri­ste resultater til føl­ge. Nu sik­rer vi os mu- lig­hed for en langt bed­re rå­d­giv­ning af del­ta­ger­ne. Det er og­så værd at frem­hæ­ve, at en del del­ta­ge­re har brugt de­res del­ta­gel­se til eft er­føl­gen­de at tje­ne pen­ge på de­res sta­tus som kendt re­a­li­ty- del­ta­ger – det si­ger vi sjæl­dent nej til. Via kon­trak­ter­ne ved vi nu al­tid, hvad del­ta­ge­re til­by­des, og der­for kan vi bedst mu­ligt rå­d­gi­ve dem, « si­ger han.

En ny Gu­stav

Men kon­trak­ter­ne skal og­så be­skyt­te TV3s in­ve­ste­ring, si­ger pro­gram­di­rek­tø­ren.

» Vi har og­så set man­ge ek­semp­ler på, at så snart en del­ta­ger er med i et TV3pro­gram, står vo­res kon­kur­ren­ter klar til at til­by­de dem del­ta­gel­se i de­res pro­gram­mer og ud­nyt­te den ken­dis­sta­tus, der er op­byg­get i vo­res re­gi. Så ja – vi sik­rer og­så, at vi kan til­la­de os at si­ge nej til de­res del­ta­gel­se i kon­kur­re­ren­de tv- sta­tio­ners pro­gram­mer i en pe­ri­o­de eft er de­res del­ta­gel­se på TV3, « si­ger han og sig­ter bl. a til, at TV3s me­get po­pu­læ­re del­ta­ger i ’ Ro­bin­son’, Jens Romundstad ( Bi­ker- Jens) i re­a­li­ty- tvs barn- dom blev hen­tet ind af TVDan­mark som vært – med suc­ces.

» Hi­sto­ri­en om, at kon­trak­ter­ne er til for at be­skyt­te del­ta­ger­ne, kan de godt glem­me, « me­ner Ditte Ok­man.

» Hvis de hav­de det for øje, hy­re­de de en ad­vo­kat, der rå­d­gav del­ta­ger­ne uafh æn­gigt. Det hand­ler selv­føl­ge­lig om, at hvis der li­ge plud­se­lig ud­klæk­kes en ny Gu­stav, vil pro­duk­tions­sel­ska­ber­ne og tv- ka­na­ler­ne ha­ve førsteret, « si­ger hun og hen­vi­ser til re­a­li­ty- stjer­nen Gu­stav Sa­li­nas, som har skabt sig en le­ve­vej gen­nem en lang ræk­ke re­a­li­ty- pro­gram­mer.

Al­ting fo­re­går i det he­le ta­get for tv- kanalernes egen skyld, me­ner hun.

» Det hå­ber jeg og­så, de un­ge men­ne­sker, der ger­ne vil del­ta­ge i re­a­li­ty-pro­gram­mer, snart for­står: De er la­ve- ste ka­ste. De le­ve­rer en va­re for nul og niks. Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at få en fag­for­e­ning til at kig­ge på så­dan en kon­trakt: Hvad vil­le de si­ge til en kon­trakt, der fi k nog­le til at ar­bej­de gra­tis 24 ti­mer i døg­net og væ­re bun­det i 12 må­ne­der? «

Ken­neth Kri­sten­sen sy­nes nu, at TV3 ud­vi­ser stor fl ek­si­bi­li­tet i for­hold til re­a­li­ty­del­ta­ge­res mu­lig­hed for at tje­ne pen­ge, og­så uden for TV3- re­gi:

» TV3 si­ger ik­ke per au­to­ma­tik nej til at la­de del­ta­ge­re væ­re med i det ene og an­det. Vi si­ger fak­tisk oft est ja, for net­op ik­ke at stå i vej­en for en del­ta­gers mu­lig­he­der, « si­ger han.

’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ fort­sæt­ter næ­ste år. Sæ­son 2015 kan ses på TV3 Play. Og­så ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ får et nyt kapitel til eft er­å­ret.

De er la­ve­ste ka­ste. De le­ve­rer en va­re for nul og niks. Det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at få en fag­for­e­ning til at kig­ge på så­dan en kon­trakt

Ditte Ok­man, tv- an­mel­der og ra­diovært

Fo­to: TV3 og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.