I store in­struk­tø­rers tje­ne­ste

Martin She­en har he­le sit lange liv haft en hånd­fuld rol­ler om året, men end­nu er rol­len i ’ Dom­me­dag nu’ ik­ke over­gå­et

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen

Hvis man er med­lem af en suc­ces­rig fa­mi­lie i show­bu­si­ness, kan der kom­me et tids­punkt, hvor man plud­se­lig er far til den og den kend­te sku­e­spil­ler i ste­det for at væ­re no­get i sig selv. Det ske­te for Kirk Doug­las, der gik fra at væ­re en stor sku­e­spil­ler til at gå un­der be­teg­nel­sen ’ far til Mi­cha­el Doug­las’. Så­dan er det ik­ke helt gå­et for Martin She­en. Hver­ken det hvi­de får Emi­lio Este­vez el­ler det sor­te får af en søn Char­lie She­en har over­skyg­get de­res gam­le far end­nu.

Emi­lio var den pæ­ne dreng i det un­ge sku­e­spil­ler-’ brat pa­ck’ i 1980er­ne, men har si­den in­struk­tion af den ret go­de en­sem­ble­fi lm ’ Bob­by’ i 2006 ik­ke gjort me­get væ­sen af sig. Char­lie har først og frem­mest si­den 1980er­ne bril­le­ret ved at væ­re util­reg­ne­lig.

Det er dog ik­ke svært at se, hvor søn­ner­ne har ta­len­tet fra. Martin She­en har væ­ret my­re­fl it­tig i lø­bet af kar­ri­e­ren. Man kan an­fø­re, at han med he­le 251 rol­ler si­den midt i 1950er­ne har delt gav­mildt ud af sit ta­lent, el­ler man kan me­ne, at han har væ­ret en smu­le ød­sel med det. Man kan til gen­gæld ik­ke kom­me udenom, at She­en på trods af de man­ge rol­ler har en del bjerg­tin­der at kig­ge tilbage på. Og­så selv om den lange kar­ri­e­re har budt på fl ere an­svars­be­vid­ste øv­rig­heds­per­so­ner end psy­ko­lo­gisk spæn­den­de per­so­ner på kan­ten af sam­fun­det.

Med på et afb ud

Ak­ku­rat som man­ge af si­ne jæv­nal­dren­de blev She­en te­stet til rol­len som Mi­cha­el Cor­leo­ne i Fran­cis Cop­po­las ’ The God­fat­her’. Han fi k ik­ke rol­len, men til gen­gæld hu­ske­de Cop­po­la på She­en, da han eft er få da­ge ved ind­spil­nin­ger­ne af ’ Dom­me­dag nu’ ger­ne vil­le er­stat­te Har­vey Kei­tel. Fil­men om kri­gens ab­sur­de van­vid er en kraft præ­sta­tion så stærk, at den gjor­de Martin She­en syg af et hjer­teslag un­der­vejs.

Før det hav­de han gjort stærkt ind­tryk i Ter­ren­ce Ma­li­cks ’ Bad­lands’ som ung re­bel, der i li­ge linje ned­stam­me­de fra Mar­lon Bran­do og Ja­mes De­an.

Den se­ne bre­de po­pu­la­ri­tet kom, da han i ad- skil­li­ge år spil­le­de præ­si­den­ten i tv- se­ri­en ’ West Wing’, men det er min­dre, men me­get præg­nan­te rol­ler, som jeg for­trins­vis hu­sker ham for. For ek­sem­pel som den krigs­ga­le præ­si­dent i David Cro­nen­bergs Step­hen King- fi lma­ti­se­ring ’ De­ad Zo­ne’ ( 1983) og som ind­be­gre­bet af an­stæn­dig­hed i Oli­ver Sto­nes ’ Wall Stre­et’, hvor han er far til ho­ved­rol­len Bud Fox, der så­mænd spil­les af She­ens egen søn Char­lie She­en. Og så er Martin She­en ik­ke at forg­lem­me for­tæl­leren i ’ JFK’.

I sit liv ved si­den af fi lmen har han og­så ar­bej­det for ad­skil­li­ge po­li­ti­ske sa­ger. Blandt an­det blev She­en dømt for ulov­lig ind­træn­gen på en ame­ri­kansk fl yba­se, da han i 2000 pro­teste­re­de mod et nyt mis­sil­sy­stem.

For nog­le år si­den fi k Martin She­en et nyt fi nt hvidt tand­s­æt i ek­stra lar­ge. Det har desvær­re ik­ke gjort hans bid i rol­ler­ne skar­pe­re. Tvær­ti­mod sy­nes jeg, at det har slø­ret hans dik­tion på en uhen­sigts­mæs­sig fa­con. Det er synd, for vi skal al­le­re­de næ­ste år se fød­sel­a­ren i en ny fi lm in­stru­e­ret af War­ren Be­at­ty, der hand­ler om Howard Hug­hes.

jwj@ ber­ling­s­ke. dk

I mor­gen bli­ver Martin She­en 75 år.

Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.