EIN­STE­IN KÆM­PER MOD KRIG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 84 år si­den 1931:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er sær­lig fo­kus på din øko­no­mi samt an­det, som har en sær­lig vær­di for dig. Det er vig­tigt, at du er nø­je­reg­nen­de og op­mærk­som på små de­tal­jer. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har mas­ser af lyst til at hand­le på nye må­der. Der er dog så man­ge ting at væl­ge mel­lem, så du har svært ved at be­stem­me dig. Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger el­ler øn­sker af dig, så har du mest lyst til at gø­re det, som pas­ser dig selv. Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig stille og ro­lig dag, hvor du får tid til at for­dy­be dig i de ting, som du selv har lyst til. Du si­ger fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er in­gen grund til an­det end at ny­de den­ne dej­li­ge dag. Der lig­ger man­ge po­si­ti­ve ener­gi­er i luft en, som vil fors­køn­ne din dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set om du har fri el­ler ej i dag, så står da­gen på ar­bej­de el­ler plig­ter af en el­ler an­den art. Du går og plan­læg­ger en rej­se med en ven. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke har for store arm­be­væ­gel­ser. Det er ik­ke sik­kert, at di­ne om­gi­vel­ser er eni­ge med dig. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro og for­vir­ring om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Spørgs­må­let er dog, hvad du kan gø­re ved det. Ig­norér det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

60). ( Svær 18). ( Mid­del 15). ( Nem

Al­bert Ein­ste­in op­for­drer al­le vi­den­skabs­mænd til at næg­te at ar­bej­de med mi­li­tæ­re for­mål.

I 1921 fik Al­bert Ein­ste­in No­bel­pri­sen i fy­sik. I 1930er­ne for­søg­te na­zi­sti­ske fy­si­ke­re at miskre­di­te­re Ein­ste­ins te­o­ri­er. Ein­ste­in flyg­te­de til USA, hvor han fik stats­bor­ger­skab i 1940 og le­ve­de til sin død i 1955. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.