A

BT - - SØNDAG - Fo­to:

lt gik så stærkt. Med kun tre da­ges evaku­e­ring eft er­lod folk de­res hjem og per­son­li­ge ejen­de­le. En slidt tøj­bam­se lig­ger på en bar­ne­seng, hvor den hvi­de ma­ling er be­gyndt at skal­le af. Til ven­stre står et lil­le klæ­de­skab, hvor to små kjo­ler hæn­ger på træbøj­ler. Gul­vet er dæk­ket af støv og snavs. Det er et af de billeder, som den østrig­ske ama­tør­fo­to­graf Ro­land Ve­rant har ta­get un­der sit be­søg i by­en Pri­py­at i Ukrai­ne, der lig­ger cir­ka to ki­lo­me­ter fra Tjer­no­byl.

By­en er sta­dig ube­bo­e­lig, og det er for­budt at fær­des ale­ne i en ra­di­us på 30 ki­lo­me­ter om­kring vær­ket. Men Ve­rant har vo­vet sig ind i den for­bud­te zo­ne, som få men­ne­sker har væ­ret i eft er den al­vor­li­ge ulyk­ke.

Re­ak­tor 4 eks­plo­de­re­de

Lør­dag den 26. april 1986 kl. 01.23 ind­traf en af hi­sto­ri­ens vær­ste ato­mu­lyk­ker i Ukrai­ne ( den­gang en del Sov­je­tu­ni­o­nen). Tjer­no­by­la­tom­kraft vær­kets re­ak­tor 4 eks­plo­de­re­de un­der en ru­ti­ne­mæs­sig afb ry­del­se i for­bin­del­se med en plan­lagt ved­li­ge­hol­del­se. Da re­ak­to­ren ik­ke var kaps­let ind i be­ton el­ler stål, send­te den en sky af ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le ud i at­mos­fæ­ren. Den drev med vind og ned­bør ud over det ve­st­li­ge Sov­je­tu­ni­o­nen, Eu­ro­pa, Skan­di­navi­en og helt over til det øst­li­ge USA.

Man­ge års frygt blev plud­se­lig til vir­ke­lig­hed. For de sov­je­ti­ske myn­dig­he­der un­der­vur­de­re­de og for­tie­de i be­gyn­del­sen ulyk­ken og dens kon­se­kven­ser for ver­den. Men Tjer­no­byl- ulyk­ken blev si­den en vig­tig brik i 80er­nes kampag­ne imod atom­kraft .

Det var først den 29. april, at de før­ste billeder af re­ak­to­ren blev vist i me­di­er­ne, men de var cen­su­re­re­de, så rø­gen fra re­ak­to­ren ik­ke kun­ne ses. I Sve­ri­ge re­gi­stre­re­de man et for­hø­jet ni­veau af ra­dio­ak­tiv strå­ling i luft en. I før­ste om­gang tro­e­de man, at rus­ser­ne hav­de fo­re­ta­get en atom­prø­ve­s­præng­ning, men en nær­me­re analyse vi­ste, at de ra­dio­ak­ti­ve strå­ler stam­me­de fra et atom­kraft værk. Sven­ske diplo­ma­ter kon­tak­te­de de sov­je­ti­ske myn­dig- he­der, men de be­næg­te­de alt. Sam­me aft en blev de dog klar over, at de ik­ke kun­ne skju­le sand­he­den og ud­send­te en of­fi ci­el pres­se­med­del­el­se.

Ato­mu­lyk­ken i Tjer­no­byl ud­lø­ste me­re end 400 gan­ge så me­get ra­dio­ak­tiv foru­re­ning, som atom­bom­ben over Hiros­hi­ma gjor­de. Og sær­ligt by­en Pri­py­at blev ramt.

336.000 men­ne­sker evaku­e­ret

Pri­py­at var en ung og mo­der­ne sov­je­tisk by med 50.000 ind­byg­ge­re, der blev byg­get med det for­mål at hu­se me­d­ar­bej­de­re, der ar­bej­de­de på atom­kraft vær­ket. I dag er der in­gen men­ne­sker tilbage i den for­lad­te by, hvor træ­er­ne har over­ta­get ud­sig­ten. By­en blev grund­lagt i 1979, og fa­mi­li­er blev tvun­get til at for­la­de de­res hu­se, eft er at re­ge­rin­gen evaku­e­re­de om­rå­de. I alt måt­te 336.000 men­ne­sker evaku­e­res og gen­hu­ses an­dre ste­der. På fl ere af Ve­rants billeder kan man for­nem­me, hvor­dan man kun har valgt at pak­ke de mest nød­ven­di­ge ting, der var plads til i bi­len. Sen­ge­ne er ured­te, og i nog­le af de for­lad­te bo­li­ger står der sta­dig ejen­de­le og op­vask.

4.000 dø­de

Det vi­des ik­ke, hvor man­ge der end­te som of­re for ulyk­ken, da det blandt an­det er svært at spo­re kræft syg­dom­me di­rek­te til det ra­dio­ak­ti­ve udslip fra Tjer­no­byl.

FNs of­fi ci­el­le op­gø­rel­se ly­der på, at 4.000 dø­de af syg­dom­me el­ler an­dre pro­ble­mer, der re­la­te­rer sig til ulyk­ken. Blandt de fl ere tu­sin­de of­re var to tek­ni­ke­re, der dø­de som en di­rek­te føl­ge af eks­plo­sio­nen.

Og­så 45 tek­ni­ke­re, po­li­ti- og brand­folk dø­de som føl­ge af aku­t­te strå­lings­ska­der i må­ne­der­ne eft er den tragi­ske ulyk­ke. Gre­en­pea­ce me­ner dog, at fl ere end 90.000 men­ne­sker er ble­vet of­re for Tjer­no­byl- ulyk­ken.

Pri­py­at var før en by med liv i, der var fl ere sko­ler, en for­ly­stel­ses­park og et ho­tel. Men det gam­le pa­ri­ser­hjul er til­gro­et af bu­ske, ra­dio­bi­ler­ne er rust­ne, og græs­set er gro­et op gen­nem un­der­la­get.

Det er en bizar sce­ne, Ro­land Ve­rant vi­ser gen­nem si­ne billeder med det smuk­ke oran­ge lys fra so­len, der går ned over de tom­me, spø­gel­ses­ag­ti­ge byg­nin­ger, der en­gang var fyldt af liv og op­ti­mis­me.

sisb@ bt. dk Ro­land Ve­rant/ Ca­ters News/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.