MÆND HAR SVÆRT VED AT BE­DE OM HJÆLP

Når mænd bli­ver of­re for vold, så op­står der oft e nog­le pro­ble­mer, som har at gø­re med hans ma­skuli­ne rolle.

BT - - SØNDAG -

« Det si­ger co­ach, for­fat­ter og fored­rags­hol­der Hen­rik Munk­holm, der er en af lan­dets mest er­far­ne eks­per­ter, når det hand­ler om at hjæl­pe mand­li­ge voldsof­re. Munk­holm er til­knyt­tet for­e­nin­gen Hjælp Voldsof­re, og he­r­i­gen­nem har han mødt man­ge mænd, der har svært ved at hånd­te­re de psy­ki­ske eft er­døn­nin­ger eft er et over­fald.

» Dit selv­bil­le­de som mand har få­et et knæk. Du må ind­se, at du er et off er, og du tro­e­de ik­ke, at du kun­ne bli­ve et off er. Jeg hø­rer oft e kom­men­ta­rer som ’ jeg tro­e­de ik­ke, det kun­ne ske for mig’. «

Iføl­ge Munk­holm har mænd svært ved at sø­ge hjælp, nøj­ag­tig som mænd og­så er dår­li­ge til at gå til læ­gen. Først når symptomerne

er me­get ty­de­li­ge, kom­mer vi af sted. Ty­pisk er det en ko­ne, kæ­re­ste el­ler man­dens mor, der har pres­set på for, at man­den op­sø­ger hjælp.

Ik­ke læn­ge­re den sjove fyr

» Vi mænd er ge­ne­relt me­re til­ba­ge­hol­den­de med at gå til læ­gen. Og det sam­me gæl­der med at sø­ge psy­ko­lo­gisk hjælp: ’ Hvor­for skal jeg som mand dog sid­de og pi­ve, det her kan jeg da selv kla­re’, er den ty­pi­ske und­skyld­ning. Kvin­der er me­get bed­re til at åb­ne sig og ta­le om fø­lel­ser, « si­ger Munk­holm.

» De mænd, jeg mø­der, for­tæl­ler oft e om, at de har æn­dret de­res iden­ti­tet.

De er ik­ke læn­ge­re den her sjove fyr. De går ik­ke med i by­en me­re.

Det sker, for­di vi ube­vidst for­sø­ger at und­gå de si­tu­a­tio­ner, som kan væk­ke de dår­li­ge op­le­vel­ser til li­ve igen, « for­kla­rer Hen­rik Munk­holm.

» Man be­gyn­der at hol­de sig fra so­ci­a­le en­ga­ge­men­ter med ven­ner og fa­mi­lie. Ko­nen kan må­ske ik­ke for­stå, hvor­for han ba­re ger­ne vil væ­re i fred. På den må­de kan man­den skub­be si­ne nær­me­ste fra sig. Lidt eft er lidt bli­ver han en­som med si­ne pro­ble­mer. Må­ske si­ger fa­mi­li­en; ’ ja, ja, du er ble­vet over­fal­det, men skal du ik­ke snart til at kom­me vi­de­re’. Der­for er det vig­tigt, at du ta­ler med en pro­fes­sio­nel. Må­ske for­tæl­ler du al­le­re­de di­ne ven­ner og fa­mi­li­en om sel­ve over­fal­det, men det kan væ­re med til at fast­hol­de dig i off er­rol­len. Med pro­fes­sio­nel sam­ta­le­te­ra­pi er det mu­ligt at kom­me vi­de­re. Men det er for­kert at ta­le om, at du bli­ver rask. Du kan sam­men­lig­ne det med, at du har mi­stet et ben i en ulyk­ke. Be­net vok­ser ik­ke ud igen, men du læ­rer at leve med det. Nøj­ag­tig det sam­me gæl­der for dig, der har væ­ret ud­sat for vold. Du kan læ­re at leve med det, « si­ger Hen­rik Munk­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.