GO­DE RÅD TIL OF­FE­RET

BT - - SØNDAG -

Søg pro­fes­sio­nel hjælp. Det hjæl­per at ta­le om be­gi­ven­he­den. Mens du ta­ler om over­fal­det, for­hol­der du dig til det. Men du skal ta­le med en pro­fes­sio­nel, så du kom­mer vi­de­re, når du ta­ler om over­fal­det, så­dan at du ik­ke bli­ver fast­holdt i of­fer­rol­len.

Man­ge mænd for­tæl­ler, at det er uover­sku­e­ligt at for­tæl­le om de­res psy­ki­ske pro­ble­mer. Hen­rik Munk­holm, eks­pert i mand­li­ge voldsof­re, sam­men­lig­ner det med, at man skal spi­se en ele­fant. Man er nødt til at spi­se en lil­le bid ad gan­gen. Jo læn­ge­re tid, du går med tan­ker­ne selv, des me­re vil de psy­ki­ske pro­ble­mer vok­se in­den i dig.

På­rø­ren­de kan hjæl­pe ved at fo­re­slå psy­ko­log­hjælp. Men lad væ­re med at pres­se på. For­tæl blot, at der er mu­lig­he­der for at få hjælp hos or­ga­ni­sa­tio­ner som Hjælp Voldsof­re el­ler Of­fer­rå­d­giv­nin­gen. Voldsof­fe­ret skal selv væ­re klar til at op­sø­ge hjæl­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.