AN­NET­TE HEICK Kær­lig­hed kan for­svin­de

BT - - SØNDAG -

Jeg har få­et et brev fra en fyr, der i tre må­ne­der har væ­ret fo­rel­sket til op over beg­ge ører. Med som­mer­fug­le i ma­ven og ly­se­rø­de sky­er at dan­se på. Han hav­de mødt sit livs kær­lig­hed. Nu var der ba­re det ved det, at pi­gen ik­ke hav­de det helt li­ge så­dan. Hun kø­le­de hur­tigt af og gjor­de det for­bi. Det kan der væ­re man­ge år­sa­ger til. Men den un­ge fyr syn­tes godt, hun kun­ne gi­ve ham chan­ce til, når nu hun var hans drøm­mepi­ge. DET MIN­DER MIG om, hvor kom­pleks kær­lig­he­den er. Vi tror, den har sam­me stør­rel­se og gror på sam­me må­de overalt. Og rig­tig man­ge vil ger­ne ha­ve, at den er kon­stant. Og­så selv­om den bli­ver ud­for­dret. NOG­LE HU­SKER SIK­KERT den mand, der for et par uger si­den skrev til mig, at hans ko­ne var ble­vet svært over­væg­tig. No­get de ik­ke kun­ne ta­le om. Og han kun­ne mær­ke, det be­la­ste­de de­res for­hold. Man­ge kom­men­te­re­de, at hvis man el­sker hin­an­den, så er det i med­gang og modgang, og hvis han vir­ke­lig el­ske­de sin ko­ne, så blev han hos hen­de, uan­set hvil­ken stør­rel­se hun hav­de. Det ly­der jo me­get fl ot. I MIN SKUF­FE har jeg gemt en gam­mel ar­ti­kel fra et da­me­blad om en mand, der blev fo­rel­sket i en an­den, mens han ko­ne var kræft syg. No­get som man­ge hav­de svært ved at for­stå og svært ved at til­gi­ve. Da ko­nen dø­de, fl yt­te­de han kort eft er ind hos sin nye kær­lig­hed. JEG SELV ER stødt på men­ne­sker, der er ble­vet ramt af en ulyk­ke, er rø­get i kø­re­stol og eft er­føl­gen­de er ble­vet for­ladt. Det ly­der så ky­nisk og hårdt, at man næ­sten ik­ke for­står, hvor­dan no­gen kan få sig selv til at gø­re det – at gå. MEN SOM NÆVNT er kær­lig­he­den kom­pleks. Man kan godt kæm­pe for den i læn­ge­re tid. Man kan og­så gen­fi nde kær­lig­he­den. Man kan over­vin­de pro­ble­mer og der­i­gen­nem gø­re kær­lig­he­den stær­ke­re. Men som­me ti­der sker det ba­re, at kær­lig­he­den dør. JEG ME­NER STA­DIG, at fo­rel­skel­se er no­get, man kan sty­re. Den kan to­nes ned og gem­mes bort. Hel­dig­vis for det, for el­lers var der nok en del te­e­na­gepi­ger og – dren­ge, der gik knæk­ke­de rundt. Fo­rel­skel­sen kan væ­re hur­tig og fl ygtig, og den kan va­re læn­ge. Men når den gen­gæl­des over læn­ge­re tid og får lov at blom­stre, så ud­vik­ler den sig til kær­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.