’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

HVIS VI NU for­ud­sat­te, at kær­lig­hed var no­get, vi kun­ne sty­re, så var der man­ge ting, der vil­le væ­re let­te­re. Vi kun­ne ar­ran­ge­re æg­te­ska­ber mel­lem vildt­frem­me­de i for­vis­ning om, at de vil­le leve lyk­ke­ligt til de­res da­ges en­de, og en mas­se æg­te­par vil­le kun­ne bli­ve sam­men, når kri­sen ban­ke­de på dø­ren. Så­dan er det ba­re ik­ke. HEL­LER IK­KE FOR man­den med den over­væg­ti­ge ko­ne el­ler for ham med den kræft sy­ge ko­ne. Vi er hur­ti­ge til at døm­me dem ude, men hvad ved vi egent­lig? Kun­ne det væ­re, at æg­te­fæl­len hav­de skift et per­son­lig­hed? Kun­ne det væ­re, at pro­ble­met hav­de fyldt så me­get i så lang tid, at ba­lan­cen i for­hol­det var rø­get? In­gen er stør­re for­ta­ler for æg­te­ska­bet end jeg, og in­gen stør­re mod­stan­der af skils­mis­se end jeg. Men som­me ti­der for­lan­ger vi me­get af hin­an­den og af kær­lig­he­den og glem­mer, at hver­ken vi el­ler den er uover­vin­de­li­ge. syg glad på hans veg­ne, for­di jeg vid­ste, at det her var no­get, han ba­re vil­le! Jeg ta­ger så en snak med hans dat­ter, da vi jo var kæ­re­ster, om hvad vi gør. Hun vil slet ik­ke ha­ve, at jeg rø­rer hen­de, og hun har over­ve­jet fl ere sce­na­ri­er. Jeg kom­mer til at si­ge, at hvis det her er slut, fø­ler jeg, at jeg har spildt tre må­ne­der af mit liv, for­di vi beg­ge var eni­ge om, at vi vil­le det her. Den eft er­føl­gen­de søn­dag skri­ver hun til mig og kom­mer over og vil slå op.

Læs he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.