Mit livs kær­lig­hed fl yt­ter til Sau­di- Ara­bi­en

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te! Jeg sid­der i et kæm­pe di­lem­ma/ pro­blem, som jeg har bok­set med si­den marts sid­ste år! Vi skal tilbage til lør­dag d. 12. ok­to­ber 2013. Jeg er på mit ar­bej­de, og jeg får den til da­to mest smi­len­de pi­ge, med de fl ot­te­ste bru­ne øj­ne, som kun­de. Un­der eks­pe­di­tio­nen får jeg fl ere gan­ge øjen­kon­takt med hen­de her pi­gen, lad os kal­de hen­de M. Hun har det her glimt i øjet, og hun smi­ler over he­le femøren til mig, og jeg bli­ver glad in­de­ni, kan jeg mær­ke! Da jeg kom­mer hjem, kan jeg hu­ske, hvad hun hed, så jeg fi nder hen­de på Fa­ce­book, da jeg er nys­ger­rig på, hvem hun er. Jeg be­slut­ter mig dog for ik­ke at op­sø­ge hen­de, da jeg sy­nes, det er lidt stalker- ag­tigt, og ik­ke or­dent­ligt. Jeg er af den gam­le skole, skal man in­vi­te­re en pi­ge ud, skal man helst ken­de hen­de godt, in­den man gør no­get. Se­ne­re den aft en, om lør­da­gen, er jeg ta­get over til nog­le ven­ner, og plud­se­lig ud af det blå får jeg en an­mod­ning på Fa­ce­book – det er sgu hen­de! Så jeg er nys­ger­rig, jeg skri­ver til hen­de, og vo­res ke­mi er egent­lig sinds­syg god! Jeg fi nder ud af, at hun er 17, og jeg var på det tids­punkt 23, så jeg hav­de mi­ne for­dom­me, for pi­ger på den al­der har som re­gel ik­ke få­et sle­bet hor­ne­ne af sig, men jeg in­vi­te­rer hen­de hjem til mig for at la­ve god mad og li­ge­som læ­re hin­an­den bed­re at ken­de. Hun gi­ver ud­tryk for, at hun kan mær­ke på sig selv, at hun ger­ne vil os! Der­fra går det stærkt, vi er sinds­syg gla­de for hin­an­den og kan nær­mest ik­ke få nok af hin­an­den. Ind­til en aft en, hvor vi er sam­men, og hun for­tæl­ler mig, at hen­des far er ble­vet kon­tak­tet af nog­le folk fra Sau­di- Ara­bi­en om en mu­lig stil­ling der­ne­de. Jeg bli­ver pa­nisk og er ban­ge for at mi­ste, hvad jeg vil be­teg­ne som mit livs kær­lig­hed! Der går tre må­ne­der, fra jeg får det at vi­de, til han får stil­lin­gen, og jeg er selv­føl­ge­lig sinds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.