Hjem­lø­se- gu­i­der hit­ter

Stor­bri­tan­ni­en: Si­den 2010 har man i Lon­don kun­net ta­ge en gu­i­det tur med en hjem­løs. Kon­cep­tet er ble­vet yderst po­pu­lært og har spredt sig til an­dre stor­by­er

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ber­ling­s­ke.dk

På en stor­by­fe­rie væl­ger man­ge at ta­ge en gu­i­det tur for at ska­be sig et hur­tigt over­blik over, hvad by­en har at by­de på, og for at få et ind­blik i by­ens kul­tur og hi­sto­rie, som man el­lers ik­ke vil­le ha­ve få­et på egen hånd.

Den før­ste ind­sky­del­se hos de fle­ste vil nok væ­re at op­sø­ge turist­bu­reau­et el­ler spe­ci­a­li­se­re­de fir­ma­er med ud­dan­ne­de tur­gu­i­der. Men i Lon­don bli­ver det me­re og me­re po- pu­lært at ta­ge på en gu­i­ded tur med en hjem­løs.

Un­se­en Tours, der til­by­der gu­i­de­de tu­re rundt i Lon­don af hjem­lø­se el­ler tid­li­ge­re hjem­lø­se, har me­re end for­doblet an­tal­let af book­nin­ger i år i for­hold til sid­ste år.

Tu­re­ne, hvor turi­ster blandt an­det kom­mer gen­nem Bri­ck La­ne, Cam­den og Covent Gar­den, har i føl­ge stif­te­ren af Un­se­en Tours, Faye Shields, til for­mål at til­by­de et » lidt an­der­le­des og unikt per­spek­tiv på by­en og vi­se dens for­skel­li­ge si­der. « Det skri­ver den bri­ti­ske avis The Te­le­graph.

» Nog­le gan­ge kan man væ­re me- get hur­tig til at døm­me folk, der le­ver på ga­den, men hjem­løs­hed kan ske for al­le og en­hver af al­le mu­li­ge år­sa­ger. Det er vo­res håb, at man ved at til­brin­ge tid sam­men med en hjem­løs be­gyn­der at genover­ve­je sin hold­ning til hjem­lø­se, « si­ger Faye Shields til The Te­le­graph.

Det ko­ster 10 bri­ti­ske pund ( cir­ka 106 kr.) at ta­ge på en gu­i­ded tur med Un­se­en Tours, og 60 pct. af be­lø­bet går til gu­i­der­nes løn.

Un­se­en Tours star­te­de i 2010 og vi­ste den­gang 400 turi­ster og an­dre in­ter­es­se­re­de rundt i Lon­dons ga­der. I dag bli­ver 3.000 men­ne­sker år­ligt vist rundt i by­en af en af virk- som­he­dens hjem­lø­se gu­i­der. I føl­ge Faye Shields er book­in­gra­ten for før­ste halv­del af 2015 ste­get med 114 pct. si­den sam­me tids­punkt sid­ste år. Virk­som­he­den har blandt an­det nydt godt af po­si­tiv fe­ed­ba­ck på Tri­pAd­visor, hvor 180 af de i alt 188 bru­ge­ran­mel­del­ser vur­de­rer tu­re­ne som » frem­ra­gen­de « .

Ten­den­sen bre­der sig og­så til an­dre stor­by­er. Blandt an­det kan man kom­me på en gu­i­det tur med en hjem­løs i by­er som Bar­ce­lo­na og Bath.

Den gu­i­de­de tur med en hjem­løs, som får 60 pct. af det, tu­ren ko­ster, går blandt an­det for­bi Covent Gar­den Sta­tion. Fo­to: Frans Pe­e­ters/ fli­ckr. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.