Fe­rie for sjæ­len Ibiza:

BT - - REJSER - Ti­na Lee rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

SUND­HED DEN RUSTIK­KE Hvad: Ibiza Yoga Ge­taway Hvor: Ved Sant Car­les de Pe­ral­ta Hvor me­get: 7 da­ge fra 750 eu­ro In­fo: ibizay­o­ga­ge­taway. com Du får en fø­lel­se af at kom­me hjem, når du træ­der ind i Ca­sa Shak­ti, den solide 1700- tals byg­ning, der hu­ser Ibiza Yoga Ge­taway. Må­ske for­di eje­ren, ita­li­en­ske Ele­na, bor i hu­set med sin kæ­re­ste og kat­te­ne Gat­to­ne og Buf­fi.

Ele­na har dyr­ket yoga i man­ge år og har haft et yo­gastu­die i Ita­li­en, men blev træt af bu­reau­kra­ti og Ber­lusco­ni og flyt­te­de til Ibiza for at star­te på en frisk. Hun har kun små grup­per på 6- 8 per­so­ner og er til­hæn­ger af, at man læ­rer » the ba­si­cs « i yoga, så du er i tryg­ge hæn­der uan­set ni­veau.

Der af­hol­des dag­ligt to sve­di­ge yo­ga­ses­sions ved si­den af en me­get fri­sten­de pool. Ef­ter mor­ge­ny­o­ga er det en bid af him­len at spi­se kok­kens rå grød med yog­hurt, nød­der og mas­ser af frisk frugt.

På de re­gu­læ­re re­tre­ats er der fri leg mel­lem mor­gen­ma­den og af­te­ny­o­ga­en: Du kan slap­pe af ved po­o­len, slen­tre en tur til stran­den el­ler ud­for­ske øen, hvis du har le­jet en bil. Det be­røm­te hip­pie- mar­ked Las Da­li­as, og en hyg­ge­lig café, lig­ger kun en kort kø­re­tur der­fra. I ok­to­ber til­by­der Ele­na et re­tre­at med hiking på øen, så man har he­le da­gen fyldt ud ME­GET FOR PEN­GE­NE Hvad: Ibiza Yoga Re­tre­at Hvor: Ved Ca­la Ta­ri­da Hvor me­get: 7 da­ge fra 890 eu­ro In­fo: ibizay­o­ga­re­tre­at. com Ibiza Yoga Re­tre­at er grund­lagt af bra­si­li­a­ne­ren Le­na Tan­cre­di, der har un­der­vist den fran­ske fod­bold­stjer­ne Zi­ne­di­ne Zi­da­ne i et år uden at vi­de, hvem han var. Da hun fandt ud af det, tog hun et ka­me­ra med for et bli­ve fore­vi­get sam­men med sin ken­dis- kli­ent – men i ste­det for et bil­le­de fik hun et glimt af ham på tøn­den, for­di han ik­ke hav­de låst toilet­dø­ren.

Le­na for­tæl­ler hi­sto­ri­en over frokost og lat­te­ren rul­ler rundt om bor­det. Der må og­så ger­ne gri­nes un­der un­der­vis­nin­gen: bli­ver det he­le for spi­ri­tu­elt, fy­rer Le­na en jo­ke af for at få te­o­ri­en ned på jor­den. Men hun er sam­ti­dig en god in­struk­tør, der pres­ser si­ne yo­gi­er til at bli­ve bed­re.

Der er yo­ga­om­rå­der in­de og ude og en stor mæng­de hæn­ge­kø­jer og lig­ge­sto­le rundt om en in­fi­ni­ty- pool, som by­der på ha­vud­sigt og sol­ned­gan­ge. Be­stil­ler du massage, får du den i et telt ved si­den af po­o­len ( hvis din sam­bo snor­ker, kan du og­så over­nat­te i tel­tet). Der er plads til 22 gæ­ster i væ­rel­ser og bun­ga­lows, og DEN SPI­RI­TU­EL­LE Hvad: Ibiza Re­tre­ats Hvor: Ved San Loren­zo Hvor me­get: 6 da­ge fra 1.245 eu­ro In­fo: ibiza­re­tre­ats. com Tre da­ge in­de i Pu­re Yoga & ayur­ve­da re­tre­at hos Ibiza Re­tre­ats spør­ger en­gel­ske La­rah, grund­læg­ger, li­fe couch og yo­galæ­rer, hvor­dan hver af del­ta­ger­ne har det. Fle­re er be­gyndt at kun­ne mær­ke sig selv igen – bå­de fy­sisk og psy­kisk.

Man­ge fin­der net­op vej til det­te re­tre­at, for­di de øn­sker at gi­ve krop og sjæl en over­ha­ling, hvil­ket der er rig mu­lig­hed for: Her er fi­re fuld­tids­an­sat­te til ni gæ­ster, tre ti­mers dag­lig mor­ge­ny­o­ga med chan­ting og cha­kra- snak og for­skel­li­ge af­ten­ak­ti­vi­te­ter. Der­u­d­over får du en vel­komst­mas­sa­ge af ayur­ve­da- eks­pert Li­li­a­na ( prøv den af­slap­pen­de Mar­mi- massage) og kan til­kø­be al­skens al­ter­na­ti­ve lø­jer som kra­nio- sa­kral te­ra­pi, krystal­he­a­ling, lo­mi lo­mi massage og sha­man- as­si­stan­ce.

In­den dit re­tre­at slut­ter, får du en snak med La­rah el­ler hen­des part­ner Su­sie og en tilbage- til- hver­da­gen- stra­te­gi, så du kan fast­hol­de den go­de kar­ma og­så ef­ter det sid­ste » Na­ma­ste « har lydt. DEN MAKROBIOTISKE Hvad: Ku Re­tre­ats Hvor: Can Pi­no, ved San José Hvor me­get: 6 da­ge fra 1.050 eu­ro In­fo: re­tre­ats- ibiza. com Når wel­l­ness- par­ret Mi­gu­el og Do­mi­ni­ka Silva for­tæl­ler om de­res syn på det he­le men­ne­ske, Østens me­di­cin og for­de­le­ne ved ma­kro­bi­o­tisk mad, får man lyst til at læg­ge sin sund­hed i de­res er­far­ne hæn­der, og, om den bru­ne ris vil, kom­me for­ny­et ud på den an­den si­de.

I par­rets bjerg­vil­la med na­tu­ren som nær­me­ste na­bo er der plads til seks del­ta­ge­re, som får me­get me­re end yoga ud af de­res re­tre­at. Ugen by­der på en per­son­lig kon­sul­ta­tion, der af­dæk­ker din hel­bredstil­stand, og hvad du ger­ne vil op­nå i lø­bet af op­hol­det.

Al­le må­l­ti­der og dag­li­ge ti­mer i hatha- yoga, Tai Chi og me­di­ta­tion er in­klu­de­ret, samt un­der­vis­ning i ma­kro­bi­o­tisk mad­lav­ning og te­o­ri­en bag. Der kan selv­føl­ge­lig kø­bes ek­stra hap­se­re fra en stor wel­l­nes­sog ak­ti­vi­tets­me­nu i form af bl. a. massage, aku­punk­tur, ka­jak- og hiking­tu­re.

Vil du ud­for­ske øen på egen hånd, får du brug for en bil el­ler en cy­kel – sidst­nævn­te er dog ik­ke helt ufar­ligt, da me­get få ve­je har cy­kel­sti­er. DEN HJER­TE­VAR­ME Hvad: Souls­hine Re­tre­ats Hvor: Cal­le de lon­dres, Ro­ca Llisa Hvor me­get: 6 da­ge fra 1.255 eu­ro In­fo: souls­hin­e­re­tre­ats. com En­gel­ske Soul­las mis­sion er at pak­ke si­ne gæ­ster ind i kær­lig­hed, og det for­mår hun og tea­met af pro­fes­sio­nel­le fe­el- good- folk i så høj grad, at man har lyst til at gem­me sig i po­o­len, når man skal hjem.

Fle­re del­ta­ge­re for­tæl­ler, at Souls­hine Re­tre­ats er det bed­ste, de no­gen­sin­de har væ­ret på, og det skyl­des ik­ke kun Soul­las ev­ner som yo­galæ­rer og vær­tin­de: vil­la­en Ca­sa de la Luz, som er ejet af Soul­las fa­mi­lie, lig­ger på en bjergskrå­ning med uhin­dret ud­sigt til ha­vet fra al­le vin­du­er – og­så din bru­ser.

Mor­ge­ny­o­ga­en fo­re­går på en ter­ras­se uden­for, hvor du la­ver din » Sun Sa­luta­tion « med an­sig­tet mod so­len og ha­vet.

Der er en goo­di­e­bag til dig, når du an­kom­mer, en ui­mod­ståe­lig pool, ren­gø­ring hver dag, hyg­ge med de an­dre yo­gi­er og vin til ma­den. Der er ty­pisk 6- 8 del­ta­ge­re på et re­tre­at, der in­klu­de­rer mad, tre ti­mers dag­lig yoga, wor­ks­hops og en ti­mes massage m. m.

Souls­hine Re­tre­ats er pris­mæs­sigt et af de me­re pe­bre­de ste­der, og man skal ha­ve bentø­jet i or­den for at kom­me op og ned af bjer­get, men Soul­las gæ­ster sprin­ger ger­ne et par char­ter­fe­ri­er over for at op­le­ve seks luk­suri­ø­se og hjer­te­var­me da­ge i Ca­sa de la Luz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.