Ow mo­tion

BT - - REJSER -

1.

6.

2.

5.

3.

4.

Spis her:

in­fo: og de dyr, man op­dræt­ter el­ler ned­læg­ger som vildt, f. eks. ha­ne, vilds­vin, ge­dekid og gris. In­fo: po­r­ti­tours. pt Det lig­ner næ­sten en mar­keds­hal i det gam­le Øst­eu­ro­pa med si­ne svung­ne bu­er og små, rød­ma­le­de løg­kup­ler, og ar­ki­tek­ten Al­fredo Cam­pus hav­de da og­så la­det sig in­spi­re­re af neo- ara­bi­sk stil blan­det med lidt art no­u­veau, da han de­sig­ne­de by­en Loulés stør­ste og mest mar­kan­te byg­ning fra 1908.

Den står der sta­dig, og er ram­men om dag­lig­va­re­hand­len fra mandag til lør­dag kl. 7- 15, bå­de in­de i den højlof­te­de hal med fa­ste sta­der og i de små bu­tik­ker langs mu­re­ne, men og­så ved de små bo­der, som slås op på de top­pe­de bro­sten uden­for. Her fo­re­går hand­len li­ge­som i gam­le da­ge med da­gens høst fra jord og hav. Store dren­ge går rundt med span­de fyldt af sneg­le, der er en stor de­li­ka­tes­se på dis­se kan­ter, fisk og skal­dyr bug­ner på de af­kø­le­de bor­de, og si­de om si­de med frisk frugt og grønt er hjem­mela­ve­de pøl­ser, oste og an­dre de­li­ka­tes­ser, som de ik­ke er næ­ri­ge med at gi­ve smags­prø­ver på: mar­me­la­der, pi­ri­pi­ri- sau­cer og fi­gen­rul­ler.

Er man ik­ke in­ter­es­se­ret i spi­se­li­ge so­u­ve­nirs, sæl­ges der og­så lo­kalt hånd­værk som flet­te­de ind­købs­kur­ve, far­ve­rig ke­ra­mik og blø­de lam­meskinds­sut­ter.

Næ­sten li­ge så be­rømt er by­ens an­det mar­ked, Si­gø­j­ner­mar­ke­det, som hol­der til på en me­re yd­myg plads ved si­den af mu­se­et Con­ven­to de San­to An­to­nio, 5 mi­nut­ters gang fra det fi­ne Merca­do.

Hver lør­dag slår de hand­len­de de­res bo­der op, pri­mært med nyt, bil­ligt tøj i ti­dens gængse mo­destil og ko­pi­va­rer in­den for hånd­ta­sker og an­det til­be­hør, der bli­ver solgt med » po­li­ti­be­skyt­tel­se « . De to be­tjen­te uden for ind­gan­gen står gan­ske vist med ryg­gen til, men be­grun­del­sen for de­res til­ste­de­væ­rel­se er den præ­ven­ti­ve virk­ning på lom­me­ty­ve og lidt for fri­ske hand­len­de. Spis her: O Ave­ni­da lig­ger på ho­vedstrø­get Ave­ni­da José Da Cos­ta Me­alha et stenkast fra mar­ke­det. Det er by­ens æld­ste re­stau­rant, som og­så har en café- sek­tion, i char­me­ren­de gam­mel­dags om­gi­vel­ser. Ste­det er kend­te for si­ne ta­pas, men og­så gril­le­de fi­ske- og kød­ret­ter. In­fo: loule­un­cove­red. com

Der er ån­de­løs smuk ud­sigt til lim­stens­klip­per, grot­ter og hem­me­li­ge stran­de fra den højt­be­lig­gen­de van­dre­sti » De syv hæn­gen­de dale « . I lagu­n­en ved Ria For­mosa- na­tur­par­ken dyr­ker po­rtu­gi­ser­ne østers for fransk­mæn­de­ne. Je­ep- sa­fa­ri­en brin­ger os ind i det fro­di­ge bag­land med del­vist for­lad­te lands­by­er og store plan­ta­ger med fig­ner, ci­tro­ner og ap­pels­i­ner. Man skal kun 10- 15 km op i bag­lan­det fra Al­bu­feira og Fa­ro, så ser Al­gar­ve helt ube­rørt ud. På øen Cu­la­tra bor 1.100 men­ne­sker i ca­ri­bi­sk­ma­le­de hu­se og uden bi­ler og knal­ler­ter – alt fo­re­går til fods el­ler på cy­kel. Det over 100 år gam­le mar­ked i Loulé er en kuli­na­risk op­le­vel­se. El­se­beth Mouritzen

O Pesca­dor lig­ger li­ge ef­ter nedstig­nin­gen fra van­dre­stien i den pit­to­re­ske by Be­nagil. Re­stau­ran­ten er i to eta­ger, så man kan sid­de på ter­ras­sen og sta­dig ha­ve ud­sigt, mens man spi­ser ca­ta­pla­na el­ler in­di­vi­du­el­le fi­ske­ret­ter.

car­voi­ero. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.