JOS­HUA JO­HN VIL VÆK FRA FCN

FCNs stør­ste pro­fil, Jos­hua Jo­hn, vil væk fra klub­ben, for­di den blandt an­det mang­ler am­bi­tio­ner

BT - - SPORTEN - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Jos­hua Jo­hn kom til Dan­mark i som­me­ren 2012 og tog straks Su­per­liga­en med storm. I lø­bet af si­ne før­ste 100 mi­nut­ter i den bed­ste dan­ske ræk­ke hav­de han slå­et re­kord og sco­ret fem mål, og al­le me­di­er kald­te ham et scoop for FC Nordsjælland, der net­op var ble­vet me­stre, da man le­je­de ham i Twen­te.

Si­den er næ­sten he­le hol­det skif­tet ud, og kun ven­stre ba­ck­en Pa­tri­ck Mti­liga er tilbage fra det mand­skab, som i Jos­hua Jo­hns før­ste sæ­son sik­re­de sølv i Su­per­liga­en.

Klub­ben sat­ser mas­sivt på eg­ne ta­len­ter og an­dre un­ge spil­le­re, som står for­an et gen­nem­brud, og pro­fi­ler bli­ver solgt til ud­lan­det, så snart le­del­sen er til­freds med bud­de­ne. De mang­len­de am­bi­tio­ner om at nå top­pen af Su­per­liga­en er blandt år­sa­ger­ne til, at Jos­hua Jo­hn nu med­del­er, at han vil væk.

» Jeg har nu væ­ret i klub­ben i tre år, og jeg sy­nes, ti­den er in­de til at kom­me vi­de­re. I øje­blik­ket er det lidt svært, for­di klub­ben har mi­stet et par spil­le­re, men jeg øn­sker at væ­re på et vin­den­de hold. Og i øje­blik­ket ser det og­så svært ud. Fra mit syns­punkt var sid­ste sæ­son og­så van­ske­lig, for­di jeg fø­ler, at der mang­le­de en smu­le am­bi­tion i klub­ben. Så jeg er be­gyndt at se ef­ter et skif­te, « si­ger Jos­hua Jo­hn og fort­sæt­ter:

» Jeg har sta­dig halvan­det år tilbage af min kon­trakt, så jeg fø­ler, at det er et godt tids­punkt at skif­te på, en­ten den­ne som­mer el­ler i hvert fald til vin­ter. «

Fra­valg­te FCK

Da hol­læn­de­ren, 26, hav­de spil­let sin før­ste sæ­son i FC Nordsjælland, hav­de han gjort det så godt, at der var rift om ham, da han tog tilbage til Twen­te. FC København, med nu­væ­ren­de FC Nord­s­jæl­land­sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen i spid­sen, for­søg­te at kø­be ham for­an Farum- klub­ben, men i sid­ste en­de fra­valg­te han Par­ken og sag­de ja tak til Farum Park. Til en pris, som iføl­ge BTs op­lys­nin­ger lå på 4,5 mio. kr.

Han hå­ber nu, at til­val­get af FC Nordsjælland den­gang gør, at klub­ben vil gø­re ham en tje­ne­ste og la­de ham smut­te bil­ligt.

» Jeg sy­nes og­så, at klub­ben kan gø­re mig den tje­ne­ste at la­de mig skif­te. Jeg ved godt, at klub­bens ejer ger­ne vil sæl­ge spil­ler­ne til hø­jest mu­li­ge pris, men jeg ser og­så på min al­der, jeg er 26 år, og jeg vil helt sik­kert ger­ne gø­re no­get for at kom­me vi­de­re. Jeg sy­nes, jeg har væ­ret læn­ge nok i Dan­mark og vil vir­ke­lig ger­ne prø­ve no­get an­det, så vi må se, om det kan bli­ve til et skif­te. Jeg ved, at der er in­ter­es­se for mig, og vi må se, om FC Nordsjælland vil gø­re mig den­ne tje­ne­ste. «

» Jeg hå­ber ba­re ik­ke, at FC Nordsjælland for­lan­ger for man­ge pen­ge for mig. Jeg kan selv­føl­ge­lig godt for­stå, at de kræ­ver me­get for en ung spil­ler som Uf­fe Bech, der er lands­holds­spil­ler, men jeg er 26 år, og vi spil­ler ik­ke eu­ro­pæ­isk og kom ik­ke i top tre, så jeg hå­ber, at klub­ben la­der mig gå. Det var no­get an­det, hvis jeg kun var 21 år, så kun­ne jeg godt for­stå, hvis de for­lang­te om­kring 15 mil­li­o­ner kro­ner for mig, « si­ger han og til­fø­jer:

» Klub­ben bør og­så tæn­ke på mig. Jeg kom tilbage til klub­ben, selv om jeg hav­de an­dre mu­lig­he­der, og al­le har væ­ret flin­ke ved mig. Så nu hå­ber jeg, at klub­ben ik­ke blot øn­sker at få det sam­me be­løb for mig, som den be­tal­te. Jeg sy­nes og­så, at klub­ben har man­ge un­ge spil­le­re, som kan spil­le i ste­det for mig, så jeg kan ik­ke se, hvor­for de ik­ke skul­le la­de mig gå. «

» Jeg er ik­ke fru­stre­ret el­ler no­get, for jeg får godt med spil­le­tid og har væ­ret fast mand i he­le min tid i klub­ben, og det er det vig­tig­ste for en spil­ler. Men som fod­bold­spil­ler er kar­ri­e­ren kort, og man kan spil­le frem til, at man er 33 el­ler 34 år, så man vil ger­ne ha­ve det op­ti­ma­le ud af kar­ri­e­ren, og jeg fø­ler, at jeg har den per- fek­te al­der til at kom­me vi­de­re og ta­ge det næ­ste skridt, og som jeg al­le­re­de har sagt, sav­ner jeg en lil­le smu­le am­bi­tion i klub­ben. «

» Jeg vil al­tid ger­ne spil­le om no­get, og da jeg kom til FC Nordsjælland, var al­ting godt i klub­ben, og vi vandt man­ge kam­pe. «

» Jeg kend­te ik­ke den dan­ske liga så godt, da jeg kom til FC Nordsjælland før­ste gang på et le­je­op­hold. Klub­ben hav­de li­ge vun­det mester­ska­bet, og i min før­ste sæ­son vandt vi og­så en mas­se kam­pe og fik sølv, så jeg tænk­te, at klub­ben var ret god og på vej frem. Men så smut­te­de Kas­per Hjul­mand, og nu er der en mas­se un­ge spil­le­re på hol­det. «

» Jeg ved, at det er klub­bens kul­tur at gi­ve de un­ge spil­le­re chan­cen, men for mig er det og­så vig­tigt, at de un­ge spil­le­re er klar til det her ni­veau. Man kan godt for­sø­ge at tvin­ge de un­ge spil­le­re frem, men de skal og­så væ­re pa­ra­te, sy­nes jeg. «

Ti­den er in­de til et skif­te

» Det er ik­ke, for­di jeg ik­ke kan li­de klub­ben, og jeg vil al­drig si­ge no­get dår­ligt om klub­ben el­ler no­get i den stil, men for mig er ti­den ba­re in­de til, at jeg skal skif­te, og jeg vil ger­ne prø­ve no­get an­det. Det er jeg 100 pro­cent åben for. «

» Men jeg er ik­ke så­dan en spil­ler, der vil for­sø­ge at fremtvin­ge no­get, og jeg har gjort min pligt og væ­ret til al­le træ­nin­ger. Jeg ved, hvor­dan fod­bold fungerer, og jeg prø­ve­de og­så at væ­re i Twen­te, hvor de ik­ke vil­le la­de mig gå. Jeg vil ger­ne gø­re det her på den bed­ste og mest pro­fes­sio­nel­le må­de. «

» Min am­bi­tion er ba­re, at jeg ger­ne vil prø­ve lidt hø­je­re ni­veau, og jeg vil ger­ne gå ef­ter at vin­de no­get. Jeg kan li­de al­le i FC Nordsjælland. Det er en god klub, hvor al­le ken­der hin­an­den, og den er ik­ke så stor. Må­den, klub­ben spil­ler fod­bold på og træ­ner på, er den sam­me, som jeg ser fod­bold på. Der er selv­føl­ge­lig al­tid nog­le små ting, som man ik­ke er enig i, men klub­ben prø­ver at spil­le fod­bold, og det var og­så en af de ting, der fik mig tilbage til FC Nordsjælland. «

Jos­hua Jo­hn har spil­let fuld tid i beg­ge FC Nord­s­jæl­lands to før­ste kam­pe i Su­per­liga­en i den­ne sæ­son. Beg­ge er ble­vet tabt. Det er i alt ble­vet til 58 Su­per­liga- kam­pe og 13 mål.

’’ Jeg har nu væ­ret i klub­ben i tre år, og jeg sy­nes, ti­den er in­de til at kom­me vi­de­re Jos­hua Jo­hn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.