FC Nord­s­jæl­landå­ben for salg

BT - - SPORTEN - DEN RIG­TI­GE PRIS Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@sporten.dk

FC Nord­s­jæl­lands stør­ste pro­fil, Jos­hua Jo­hn, vil væk fra klub­ben al­le­re­de den­ne som­mer.

Hol­læn­de­ren kom til Farum ef­ter mester­skabs­sæ­so­nen i 2012 og blev straks be­gej­stret for den store frem­gang, klub­ben var i med Kas­per Hjul­mand som træ­ner. I sin før­ste sæ­son som le­jes­vend fra Twen­te var han med til at sik­re klub­ben sølv­me­dal­jer, og kort ef­ter skif­te­de han per­ma­nent til Ti­gre­ne på en kon­trakt frem til ud­gan­gen af 2016 og af­vi­ste blandt an­det FC København i for­lø­bet om­kring sin trans­fer.

Den sport­s­li­ge frem­gang stop­pe­de dog re­sul­tat­mæs­sigt de næ­ste to sæ­so­ner, hvor det er ble­vet til to sjet­te­plad­ser i Su­per­liga­en, og 26- åri­ge Jos­hua Jo­hn be­grun­der da og­så net­op ly­sten til at vil­le væk fra klub­ben med, at han sav­ner am­bi­tio­ner om top­fod­bold i FC Nordsjælland.

Sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen hil­ser Jos­hua Jo­hns øn­ske om at kom­me vi­de­re vel­kom­men, men er ue­nig med Jo­hn om, at FC Nordsjælland mang­ler am­bi­tio­ner.

» Det er jeg grund­læg­gen­de ue­nig med ham i. Det fal­der så ty­pisk tilbage på, at spil­le­ren skal præ­ste­re på

ba­nen, så man kan star­te dér. Le­ve­rer man på ba­nen, sti­ger pri­sen, og så er der på et tids­punkt en god chan­ce for, at en klub i en stør­re liga læg­ger mær­ke til det, og så ta­ger vi en snak om det. Det er helt nor­mal pro­ce­du­re, « si­ger Car­sten V. Jen­sen.

In­gen ga­ver

Jos­hua Jo­hn for­tæl­ler og­så, at han eft er tre års god tje­ne­ste hå­ber, at FC Nord- sjæl­land vil gø­re ham en tje­ne­ste og ik­ke for­lan­ge for me­get for ham, men sport­s­che­fen vir­ker ik­ke i no­get stort ga­ve­hu­mør.

» Jeg vil­le ger­ne vi­de, om han vil­le ha­ve op­hæ­vet sin kon­trakt el­ler ej, hvis han nu hav­de bræk­ket sit ben den­ne som­mer, så der­for skal man nog­le gan­ge prø­ve at ven­de det om og si­ge, at når man ind­går en aft ale, så er det dét, man ta­ger ud­gangs­punkt i. Så kan der væ­re en fæl­les in­ter­es­se i, at der er et salg på et tids­punkt. Jeg er fuld­stæn­dig enig i, at det er dét, vi skal gå eft er al­le sam­men, og der er FC Nordsjælland be­vi­se­ligt et godt sted at væ­re, men jeg kom­mer al­drig til at dis­ku­te­re pris for spil­le­re i me­di­er­ne, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men jeg vil da og­så si­ge her – uden at jeg kan love no­get – at det og­så hand­ler om for os med ’ Josh’, at vi ger­ne skal ha­ve re­a­li­se­ret den vær­di, der er i ham, in­den hans kon­trakt lø­ber ud. Om det bli­ver i det her vin­due el­ler i det næ­ste, det må vi se på. «

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­tal­te FC Nordsjælland 4,5 mil­li­o­ner kro­ner for Jos­hua Jo­hn, da han blev købt fri af Twen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.