’ Bendt­ners bil står­her sta­dig et sted’

Uf­fe Bech er klar til ar­bej­de sig ind i Bun­des­liga­en hos Han­nover 96. Nu skal han­ba­re li­ge ha­ve af­le­ve­ret Bendt­ners bil tilbage og bli­ve en fi­ber­ska­de kvit

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Uf­fe Bech har brugt som­mer­fe­ri­en på at ta­ge en tur syd­på, men mod­sat de man­ge dan­ske­re, der ven­der hjem igen med brændt hud, hen­na- ta­to­ve­rin­ger og lidt ri­ge­ligt fly­den­de fø­de, så bli­ver den stær­ke lands­holds­spil­ler i det ty­ske hos Han­nover 96.

Her har han skre­vet en fi­re­årig kon­trakt med klub­ben, der har Leon An­drea­sen i stal­den, og som fulg­te Bech tæt he­le for­å­ret. BT har ta­get en snak med det store kant- ta­lent, der ef­ter få uger i klub­ben al­le­re­de har væ­ret på sten­hård træ­nings­lejr, der har ko­stet en min­dre fi­ber i lå­ret, bo­li­gj­agt med Ni­ck­las Bendt­ner og de­res fæl­les agent, Ivan Marko Be­nes, og nydt en­de­lig at ha­ve få­et lov at få drøm­meskif­tet til en god klub i en stor liga.

***

Bag skif­tet

» In­den U21- EM fik jeg at vi­de, at Han­nover hav­de be­slut­tet sig for, at de ger­ne vil­le kø­be mig. Det var ik­ke no­get, jeg tænk­te over, da vi spil­le­de U21- EM, for da var jeg fuldt fo­ku­se­ret på det. Da det slut­te­de, vil­le jeg ger­ne en uge på fe­rie med min kæ­re­ste, og i den pe­ri­o­de for­hand­le­de mi­ne agen­ter en kon­trakt på plads med mig i rø­ret. Så det var nær­mest di­rek­te fra fe­rie til læ­ge­tjek. Jeg nå­e­de li­ge at væ­re i Dan­mark i seks ti­mer. «

» Det var dej­ligt for mig, at klub­ber­ne kun­ne bli­ve eni­ge. Sid­ste som­mer sad jeg og hå­be­de på det sam­me med Mainz, hvor jeg ik­ke kom af sted. Det gør mig ik­ke no­get nu, for jeg tror fak­tisk, at det var godt for mig med et år ek­stra i Dan­mark, in­den jeg røg til Bun­des­liga­en. »

» Jeg var me­re el­ler min­dre ble­vet lo­vet at kom­me vi­de­re den­ne som­mer. Da jeg skif­te­de til Nordsjælland, fik jeg at vi­de, at jeg vil­le få lov at kom­me vi­de­re, hvis der kom et in­ter­es­sant til­bud. Det kom der fra Mainz, men det men­te klub­ben ik­ke var in­ter­es­sant nok, og så måt­te jeg ven­te et år. FC Nordsjælland var og­så pres­set til at sæl­ge mig, for jeg hav­de kun et år tilbage af min kon­trakt, og hvis de ik­ke hav­de solgt mig nu her, hav­de jeg frit kun­ne

’’ Jeg vil ik­ke væ­re til­freds med at sid­de på bæn­ken det næ­ste år. Jeg er kom­met for at spil­le Uf­fe Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.