Hvem fryg­ter de­dan­ske hold nu?

BT - - SPORTEN -

JEG KØ­BER PRÆ­MIS­SEN, når dan­ske su­per­liga­træ­ne­re og le­de­re ta­ler om den ’ store og van­ske­li­ge op­ga­ve’, det al­tid er, når der er kom­met et re­la­tivt ukendt hold op af bow­len a la Dni­pro fra Ukrai­ne, APOEL fra Cy­pern el­ler Go­ri fra Ge­or­gi­en, som jeg selv fi k ører­ne i ma­ski­nen mod i AGF for et par år si­den.

Jeg tror ik­ke, at hver­ken ukrai­ne­re, cypri­o­ter el­ler ge­or­gi­e­re er skrækslag­ne for at mø­de dan­ske hold. Sand­syn­lig­vis er de ik­ke me­re skræm­te i dis­se lan­de over at træk­ke et dansk hold, end vi er over at ha­ve truk­ket dem. Dis­se klub­ber har ty­pisk en langt bed­re øko­no­mi, som de har købt go­de – men for os ukend­te – spil­le­re for, og de har så­le­des i en neut­ral op­tik umid­del­bart go­de mu­lig­he­der for at gå vi­de­re til næ­ste run­de.

Det er og­så det, hi­sto­ri­en for­tæl­ler os, selv­om det ri­mer dår­ligt med vo­res bil­le­de af os selv her­hjem­me.

Det sam­me gæl­der i lands­holds­re­gi, hvor vi sy­nes at ha­ve glemt, hvor im­po­ne­ren­de det rent fak­tisk er, at vi så oft e er med til slut­run­der. Det for­ud­sæt­ter nem­lig ty­pisk, at vi i grup­pe­spil­let præ­ste­rer bed­re end mindst ét hold, der på pa­pi­ret er mindst li­ge så godt et hold som os selv. JEG AC­CEP­TE­RER DER­FOR og­så Jess Thorups præ­mis, når han nøg­ter­nt do­se­rer, at det bli­ver en van­ske­lig op­ga­ve mod in­ter­na­tio­nalt ru­ti­ne­re­de APOEL fra el­le­res upå­ag­te­de Cy­pern.

De er me­get van­ske­li­ge på de­res be­ryg­te­de hjem­me­ba­ne og har net­op gen­nem kon­ti­nu­er­lig del­ta­gel­se i eu­ro­pæ­isk fod­bold ge­ne­re­ret en gan­ske god øko­no­mi, som i den kon­kur­ren­ce slår de bed­ste dan­ske holds.

Al­li­ge­vel kun­ne det ha­ve væ­ret me­get vær­re, der fi ndes in­gen let­te og kun få let­te­re mod­stan­de­re at træk­ke for et use­e­det hold som FC Midtjylland på det­te tids­punkt. NÅR DET ER sagt, så er APOEL et hold, dan­ske hold skal ha­ve go­de chan­cer for at slå på hjem­me­ba­ne for der­med gi­ve sig selv et ud­gangs­punkt, der eft er­la­der en re­a­li­stisk mu­lig­hed for avan­ge­ment in­den re­tur­kam­pen i Ni­co­sia.

FC Midtjylland spil­le­de dog som be­kendt svagt og tab­te fortjent til APOEL i Her­ning, hvor FC Midtjylland jo al­tid er klart bedst og APOEL langt sva­ge­re end hjem­me.

Jævn­før oven­stå­en­de kan det ske og er ik­ke i selv alar­me­ren­de. DET, JEG LI­GE­SOM man­ge an­dre hæft ede mig ved, var de eft er­føl­gen­de ud­ta­lel­ser, hvor for top­klub­ber så be­la­sten­de be­gre­ber som ik­ke- pa­rat­hed, læ­re­pen­ge, pro­jekt og pro­ces blev skam­re­det.

I top­klub­ber præ­ste­rer man og le­ve­rer pro­duk­ter si­de­lø­ben­de med, at pro­ces­sen og pro­jek­tet ud­vik­ler sig. E llers fejl­er man big ti­me. Og man

er­ken­der, at man har un­der­præ­ste- ret – ik­ke skam­fuldt men selv­be­vidst. Hvor­eft er man får un­der­stre­get, at det jo kun er før­ste sæt, der er af­vik­let. For det er det jo.

Hvis det ik­ke er til­fæl­det, spej­ler man ik­ke en vin­der­kul­tur, man de­mon­stre­rer en uam­bi­tiøs små­klubs­men­ta­li­tet. Og det har jo hel­ler ik­ke just ri­met på FC Midtjylland de se­ne­ste par sæ­so­ner, hvor de har få­et mus­k­ler og styr­ke til im­po­ne­ren­de resultater og ik­ke blot dyg­tig ta­len­t­ud­vik­ling med hen­blik på salg og over­le­vel­se. FOR BRØNDBY, DER som be­kendt og­så er op­pe mod cypri­o­ter, Omo­nia Ni­co­sia, der er mar­kant sva­ge­re end APOEL, for­hol­der det sig lidt an­der­le­des.

Når man ser på de­res trup, frem­står klub­ben stærk, men det er især, for­di man læ­ser nav­ne­ne Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg, Magnus Eriks­son, Jo­han El­man­der og nu og­så Ron­nie Schwartz, men de er hen­holds­vis lang­tids­ska­de­de og ude af form, så trup­pen fo­re­spej­ler et for­mat, der rent fak­tisk ik­ke kan præ­sen­te­res. Yder­li­ge­re er Brøndby nu ramt af syg­dom hos et par stam­spil­le­re.

I sin sør­ge­li­ge hel­hed har man så­le­des at gø­re med et hold, der bur­de væ­re et dansk top­hold og et af vo­res fl agski­be, men dags da­to ik­ke er det.

Det er et hold, hvor man­ge store ta­len­ter ge­ne­relt præ­ste­rer godt, og de vil bli­ve bed­re og bed­re, men de un­ge skal i øje­blik­ket løft e det he­le selv bå­de i Su­per­liga­en og in­ter­na­tio­nalt, og de sav­ner voks­ne spil­le­re at læ­ne sig op ad og stær­ke skul­dre, der kan bæ­re de tun­ge­ste byr­der.

I det lys gi­ver det me­ning, når Tho­mas Frank eft er 0- 0 på hjem­me­ba­ne i før­ste kamp hyl­der sit un­ge hold for en god, di­sci­pli­ne­ret og mo­den ind­sats, hvor 0- 0 er et godt re­sul­tat.

Omvendt hol­der det­te ra­tio­na­le kun i et re­la­tivt per­spek­tiv, for el­lers re­du­ce­rer man Brøndby fra at væ­re et dansk top­hold til at væ­re et dansk tra­di­tions­hold, der er un­der ud­vik­ling og i et sær­ligt gud­dom­me­ligt år kan snup­pe gul­det li­ge­som AaB, FC Midtjylland og Sil­ke­borg.

Og det kan hver­ken Brøndby el­ler dansk fod­bold væ­re tjent med.

Vi hu­sker og­så, at det i for­å­ret

’’ Jeg tror ik­ke, at hver­ken ukrai­ne­re, cypri­o­ter el­ler ge­or­gi­e­re er skrækslag­ne for at mø­de dan­ske hold. Sand­syn­lig­vis er de ik­ke me­re skræm­te i dis­se lan­de over at træk­ke et dansk hold, end vi er over at ha­ve truk­ket dem

stort set var de sam­me spil­le­re, som var til rå­dig­hed, og dér præ­ste­re­de man trods alt som et top­hold. Der­for er jeg skuff et over det ge­ne­rel­le spil­le­mæs­si­ge ni­veau i Brønd­bys før­ste kam­pe og ær­ger­lig over am­bi­tions­ni­veau­et, når man til­ken­der Omo­nia fa­vo­rit­vær­dig­he­den bå­de før og eft er før­ste kamp.

Uan­set øje­bliks­bil­le­det og Tho­mas Franks ud­for­drin­ger er 0- 0 i Brøndby et be­ty­de­lig bed­re re­sul­tat for Omo­nia, der er langt bed­re hjem­me, end det er for Brøndby. ET DANSK TOP­HOLD skal kun­ne slå et or­di­nært cypri­o­tisk hold med man­ge al­dren­de spil­le­re i de­res kar- ri­e­res eft er­år.

Og et dansk mester­hold skal kun­ne gi­ve et cypri­o­tisk mester­hold kamp til stre­gen, hvis vi skal gø­re os for­håb­nin­ger om frem­ti­dig for­bed­ret in­ter­na­tio­nal klub­sta­tus.

Li­ge­som lands­hol­det og FCK har gjort i en år­ræk­ke, er det nød­ven­digt at klub­ber­ne spil­ler over – og ik­ke un­der – ni­veau på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne.

Det kan FC Midtjylland og Brøndby så pas­sen­de gø­re i den kom­men­de uge.

Der skal mirak­ler til, men det miraku­lø­se ved mirak­ler er jo som be­kendt, at de af og til fo­re­kom­mer.

Fo­to: Hen­ning Bagger

FCMs ind­sats mod cypri­o­ti­ske APOEL

var ik­ke pran­gen­de, og bå­de de for­sva­ren­de me­stre og Brøndby skal præ­ste­re bed­re, hvis de vil be­sej­re hen­holds­vis APOEL og Omo­nia i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.