Wen­ger har ik­ke få­et ram på Mourin­ho i 13 for­søg

BT - - SPORTEN - Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Lil­le­bror mod sto­re­bror. Så­dan kan da­gens op­gør i det tra­di­tions­ri­ge Com­mu­ni­ty Shield ( FA Cup- vin­der­ne mod me­stre­ne) mel­lem Ar­se­nal og Chel­sea bedst be­teg­nes. Og det er ik­ke kun in­den for kridt­stre­ger­ne, de to hold har et an­strengt for­hold. Det står fak­tisk end­nu vær­re til ude på si­de­linj­en.

Især Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho har ik­ke holdt sig tilbage, når han har skul­let sæt­te ord på sin fran­ske kol­le­ga, Arsè­ne Wen­ger.

Igen og igen har han lan­get ud eft er Wen­ger, der dog hel­ler ik­ke har holdt tilbage på spy­dig­he­der­ne.

» Wen­ger er en spe­ci­a­list i at fejle. Hvis jeg hav­de væ­ret i Chel­sea i ot­te år uden at vin­de sølv­tøj, vil­le jeg rej­se og ik­ke kom­me tilbage, « sag­de Mourin­ho i fe­bru­ar 2014.

Ik­ke me­get at rå­be hur­ra for

Og Arsè­ne Wen­ger skal da hel­ler ik­ke ske­le for me­get til stat­si­tik­ken, hvis han vil und­gå bæv­ren­de knæ. Wen­ger har sta­dig sin før­ste sejr over Mourin­ho til go­de i de hid­ti­di­ge 13 for­søg. Ads­purgt om, hvad Chel­sea- træ­ne­ren vil­le gø­re, hvis han stod i Wen­gers si­tu­a­tion, sva­re­de Mourin- ho dog for ham usæd­van­lig af­må­lt.

» Jeg vil­le spør­ge mig selv hvor­for? Og jeg vil­le for­sø­ge at sva­re. Ik­ke for at gø­re op med en men­tal blo­ka­de, men for­di jeg vil­le for­sø­ge at fi nde løs­nin­ger for at hjæl­pe mit hold, « si­ger han til AFP.

For Ar­se­nal er sæ­son­pre­mi­e­ren – ud­over at væ­re en kærkom­men lej­lig­hed til at få ær­ke­ri­va­ler­ne ned med nak­ken – og­så en mu­lig­hed for en­de­gyl­digt at slå fast, at man er tilbage i top­pen af en­gelsk fod­bold. Med sid­ste sæ­sons tred­je­plads og sej­ren i FA Cup’en tog Lon­don- klub­ben før­ste skridt ud af Pre­mi­er Le­agu­es li­ge­gyl­dig­hed. Arsè­ne Wen­ger er­ken­der da og­så, at da­gens kamp er me­re end ba­re en hyg­ge­lig for­be­re­del­ses­kamp.

» Vi er sta­dig i for­be­re­del­ser­ne, men det er en vig­tig kamp. Vi vil vin­de, og sam­let set kan det gi­ve os no­get ek­stra selv­til­lid, før sæ­so­nen for al­vor be­gyn­der « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.